PAPER-ΦΕΚ-1154-20030812

ΦΕΚ 1154 / ΕΑΚ 2003

Τροποποίηση διατάξεων του
«Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού ΕΑΚ-2000»
λόγω αναθεώρησης του Χάρτη Σεισμικής Επικινδυνότητας

Αριθ.Δ17α/115/9/ΦΝ275

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, Αρ. Φύλλου 1154, 12 Aυγούστου 2003

Δείτε το πρωτότυπο κείμενο σε μορφή gif εικόνας
[ΦΕΚ 1154 Σελ. 1] [ΦΕΚ 1154 Σελ. 2] [ΦΕΚ 1154 Σελ. 3]

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της παρ. 1 και 4 του άρθρου 21 του Ν.1418 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α' 23).
  2. Τη διάταξη του άρθρου 2, παρ. 2 περιπτ. δ του Ν. 1349/83 «Σύσταση Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) και άλλες διατάξεις» (Α' 52).
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α' του Ν.1558/1984 (Α' 37) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/ 1992 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α' 38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  4. Τις διατάξεις της Κοινής Απόφασης Υ6/31.10.2001 του Πρωθυπουργού και της Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Β' 1484).
  5. Τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό-Έκδοση 2000 (ΕΑΚ 2000) όπως εγκρίθηκε με την Δ17α/141/3/ΦΝ275/15.12.1999 (ΦΕΚ Β'2184) απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και τροποποιήθηκε με την Δ17α/67/1/ΦΝ275/6.6.2003 (ΦΕΚ Β'781) απόφαοη του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
  6. Το οικ.1543/31.7.2003 έγγραφο του ΟΑΣΠ σχετικά με τροποποίηση διατάξεων του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού ΕΑΚ 2000

Αποφασίζουμε:

Αρθρο 1

Εγκρίνουμε τις πιο κάτω τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του Κειμένου και των Σχολίων του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού ΕΑΚ 2000:
1. Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις λόγω αναθεώρησης του Χάρτη Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας.
1.1 Αντικαθίστανται τα αντίστοιχα εδάφια, σχήματα και πίνακες του Κειμένου με τα παρακάτω:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

2.3.3. Σεισμική επιτάχυνση εδάφους (1) Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού η Χώρα υποδιαιρείται σε τρεις Ζώνες Σεισμικής Επικινδυνότητας Ι, II, III, τα όρια των οποίων καθορίζονται στον Χάρτη Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδος (Σχήμα 2.2).

Πιν. 2.1.: Κατανομή των Νομών και Δήμων της Ελλάδας στις Ζώνες Σεισμικής Επικινδυνότητας με βάση τον Χάρτη του σχήματος 2.2

Σχήμα 2.2: Χάρτης Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

3.1.1 Βάσεις υπολογισμού
(5) Επιτρέπεται, γενικά, η παράλειψη της κατακόρυφης συνιστώσας του σεισμού, εκτός από τις περιπτώσεις φορέων από προεντεταμένα σκυρόδεμα και δοκών που φέρουν φυτευτά υποστυλώματα στις ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ και ΙII. Στις περιπτώσεις αυτές επιτρέπεται η προσομοίωση και ανάλυση των παραπάνω δομικών στοιχείων σύμφωνα με την παρ.3.6, ανεξάρτητα από την υπόλοιπη κατασκευή. Επίσης, σε κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία, θα πρέπει να διερευνάται, γενικά, η επίδραση της κατακόρυφης συνιστώσας του σεισμού.

3.5.1 Γενικά - Πεδίο εφαρμογής
(3) β) Μη κανονικά κτίρια μέχρι 5 ορόφους με εξασφαλισμένη τη διαφραγματική λειτουργία των πλακών. Εξαιρούνται τα κτίρια σπουδαιότητας Σ4 άνω των δύο ορόφων σε ζώνες οποιασδήποτε σεισμικής επικινδυνότητας και τα κτίρια σπουδαιότητας Σ3 άνω των δύο ορόφων στις ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας II και III.

3.5.2. Ισοδύναμα σεισμικά φορτία
(4) β) Μη κανονικά κτίρια σπουδαιότητας Σ1 και Σ2 μέχρι τρεις ορόφους στις ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας Ι, II.
(4) γ) Μη κανονικά κτίρια σπουδαιότητας Σ1 και Σ2 μέχρι τέσσερις ορόφους στις ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας Ι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

4.2.3 Προσαρτήματα
(4) Σε ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας Ι εξαιρούνται από την υποχρέωση ελέγχου, προσαρτήματα σε κτίρια σπουδαιότητας Σ1 καθώς και προσαρτήματα της κατηγορίας qp=2.50 σε κτίρια σπουδαιότητας Σ2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

5.2.3.3 Βαθιές θεμελιώσεις (Πάσσαλοι, Διαφράγματα, Φρέατα)
(6) · Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας II ή III

5.2.4.2 Συνδετήριες δοκοί
(3) · Σε εδάφη κατηγορίας Α και ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας Ι, εφόσον όλες οι εδράσεις γίνονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο.

5.4.1 Πρανή
(2) Σε εδάφη κατηγορίας Γ, ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας II ή III και όταν η υπό μελέτη κατασκευή έχει σπουδαιότητα Σ3 ή Σ4 ή όταν πρόκειται για ευστάθεια γενικότερης περιοχής, η εκτίμηση των παραμέτρων διατμητικής αντοχής πρέπει να βασίζεται σε κατάλληλες επιτόπου ή/και εργαστηριακές δοκιμές υπό ανακυκλική φόρτιση. Για αργιλικά εδάφη πρέπει να λαμβάνεται η απομένουσα (μετά από μεγάλη παραμόρφωση) αντοχή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z

Z.5 Προσεγγιστική αντιμετώπιση ανάπτυξης υπερπιέσεων πόρων
(3) Εάν και εφόσον δεν γίνει ακριβέστερος υπολογισμός, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες ενδεικτικές τιμές της φΕ:
φΕ = 0.60 φ' στις ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας Ι.
φΕ = 0.40 φ'στις ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας II και III.

1.2 Στα Σχόλια του Κεφαλαίου 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
Σ.2.3.3 (4) Οιτιμες των σεισμικών επιταχύνσεων του Πίνακα 2.2 είναι οι μέγιστες ενεργές εδαφικές επιταχύνσεις σχεδιασμού (ΜΕΕΕΣ), με βάση τις οποίες έγινε η κατανομή των ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας και σχεδιάστηκε ο Νέος Χάρτης. Οι τιμές των μεγίστων ενεργών εδαφικών επιταχύνσεων σχεδιασμού (ΜΕΕΕΣ) που εισάγονται στον κανονισμό, δεν συμπίπτουν εν γένει με τις τιμές των μεγίστων εδαφικών επιταχύνσεων (ΜΕΕ) που προκύπτουν από τα δεδομένα των σεισμολογικών φορέων της χώρας και τούτο για τους εξής λόγους:

  1. Μεμονωμένες αιχμές πολύ μικρής διάρκειας, δεν έχουν ουσιώδη φασματικό αντίκτυπο, αλλά και δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη με τον ίδιο τρόπο όπως οι άλλες τιμές επιταχύνσεων, δοθέντος ότι διεγείρουν πολύ μεγαλύτερες αντιστάσεις (αντοχές) του δομικού υλικού.
  2. Στις συνήθεις περιπτώσεις συγχρόνων υλικών δόμησης, η ενεργειακή θεώρηση του σχεδιασμού, μειώνει την αριθμητική σημασία των επιταχύνσεων.

Για τους λόγους αυτούς, είθισται διεθνώς να εφαρμόζεται ένας σημαντικά μειωτικός συντελεστής επί των τιμών των ΜΕΕ προκειμένου να εκτιμηθούν οι τιμές των ΜΕΕΕΣ.

1.3 Το εδάφιο Β της παραγράφου Σ. 5.2.3.1 (2) των Σχολίων, το οποίο προστέθηκε με την Απόφαση Δ17α/67/1/ΦΝ275/ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ781/18.6.2003) αντικαθίσταται με το ακόλουθο: Β. Στις ακόλουθες περιπτώσεις δομημάτων με επιφάνεια κάτοψης θεμελιώσεως, ανεξαρτήτως αρμών το πολύ 500m2, και με αριθμό υπέργειων ορόφων το πολύ πέντε:

2. Τροποποίηση για αποσαφήνιση διατάξεως

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, το εντός παρενθέσεως κείμενο στο τέλος της παραγράφου 4.1.7.1.α (4) αντικαθίσταται ως εξής:
(Pilotis ή περιπτώσεις μείωσης του συνολικού μήκους των τοιχοπληρώσεων στην εξεταζόμενη οριζόντια διεύθυνση ως προς τον υπερκείμενο όροφο, κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50%).

Αρθρο 2

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2004.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2003
ΟΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Ι. ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ