Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
 • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
 • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
 • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

New module Κτηματολόγιο

Ηλεκτρονική υποβολή διαγραμμάτων στο Ελληνικό κτηματολόγιο

Νέες δυνατότητες στο Fespa-Tekton, Οντότητα Τοπογραφικό

Γενικά

Το νέο module «Κτηματολόγιο» αποτελεί επέκταση των δυνατοτήτων της οντότητας «Τοπογραφικό» με αναδιάρθρωση των υπαρχόντων παραμέτρων & προσθήκη νέων παραμέτρων και εντολών, ώστε να μπορεί ο μελετητής να επεξεργαστεί καλύτερα το τοπογραφικό του διάγραμμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Επιπλέον, το νέο module περιλαμβάνει επέκταση του menu CAD με νέα ειδική διαδικασία μετατροπής του αρχείου *tek σε αρχείο *.dxf με την απαιτούμενη διαστρωμάτωση (layers) καθώς και ενσωματωμένη διαδικασία ελέγχων κατά τη διαδικασία μετατροπής ώστε να εξασφαλίζεται η αποδοχή του παραγόμενου αρχείου από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κτηματολογίου.

Η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών διαγραμμάτων στο νέο φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο βήμα προς βήμα.

Τοπογραφικό & υπο-οντότητες αυτού: Σημείο & Πολυγραμμή

Η οντότητα Τοπογραφικό αποτελείται από τις ενεργές υπό-οντότητες «Σημείο» και «Πολυγραμμή», αλληλένδετες μεταξύ τους, οι οποίες χρησιμεύουν για την εισαγωγή, επεξεργασία και σχεδίαση όλων των γεωμετρικών στοιχείων ενός τοπογραφικού διαγράμματος.

Στις δύο αυτές υπο-οντότητες αποδίδονται τα layers, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω. Επιπλέον, τόσο το Σημείο όσο και η Πολυγραμμή μέσω της παραμέτρου «Σχόλιο» μπορούν να συνοδεύονται από κείμενο αποδιδόμενο αυτόματα στο ίδιο layer με αυτές, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν από τις προδιαγραφές του κτηματολογίου σύμφωνα με τον Πίνακα 1, στήλη 4 (πχ. όπως αναφέρεται στο α/α 15 > το layer BLD θα πρέπει να περιλαμβάνει και πολυγωνικά στοιχεία και κείμενο).

Αλλαγές & προσθήκες σε παραμέτρους & εντολές του Τοπογραφικού

Πιο συγκεκριμένα, οι αλλαγές στις παραμέτρους χειρισμού του Τοπογραφικού συνοψίζονται σε:

 • Μετονομασία της καρτέλας «Μήκος» σε «Πολυγραμμή» (=lwpolyline ή closed lwpolyline)
 • Κατάργηση της καρτέλας «Κείμενο» και ένταξη του των παραμέτρων του εκάστοτε κειμένου (κείμενο σημείου, πολυγραμμής, εμβαδού) στις υπόλοιπες καρτέλες («Σημείο», «Πολυγραμμή», «Εμβαδόν»)
 • Μετατροπή των καθολικών παραμέτρων των καρτελών «Πολυγραμμή» και «Εμβαδόν» σε τοπικές, έτσι ώστε μπορούν να αποδοθούν σε κάθε πολυγραμμή τα δικά της χαρακτηριστικά (πχ. τύπος γραμμής κλπ.)
 • Προσθήκη της παραμέτρου «Σχόλιο» και στην Πολυγραμμή.

Αναδιάρθρωση των παραμέτρων του Τοπογραφικού: Σημείο & Πολυγραμμή
Αναδιάρθρωση των παραμέτρων του Τοπογραφικού: Σημείο & Πολυγραμμή
Η απόδοση των νέων παραμέτρων στις οντότητες του σχεδίου
Η απόδοση των νέων παραμέτρων στις οντότητες του σχεδίου

Επιπλέον των παραπάνω αλλαγών στις παραμέτρους του Τοπογραφικού, έχουν γίνει αλλαγές, προσθήκες και βελτιώσεις και στην εργαλειογραμμή του Τοπογραφικού:

Μετονομασία της εντολής «Καθορισμός πολυγώνου» σε «Καθορισμός Πολυγώνου/Πολυγραμμής» με την οποία υπάρχει πλέον η δυνατότητα σχεδίασης ανοιχτής πολυγραμμής (=lwpolyline)

Προστέθηκαν οι παρακάτω 8 νέες εντολές:

 • Κλείσε πολύγραμμή σε πολύγωνο
 • Διόρθωση σχολίου πολυγώνου/πολυγραμμής
 • Διόρθωση μήκους πολυγραμμής
 • Καθορισμός τμήματος πολυγραμμής όπου εμφανίζεται το σχόλιο
 • Πάρε/Δώσε παραμέτρους πολυγώνου/πολυγραμμής
 • Πάρε/Δώσε παραμέτρους εμβαδού

Ηλεκτρονική υποβολή των διαγραμμάτων

Διαστρωμάτωση πληροφορίας στο αρχείο (layers)

Έχουν ενσωματωθεί όλοι οι απαραίτητοι μηχανισμοί ώστε να μπορεί ο μηχανικός να μετατρέπει με το πάτημα ενός κουμπιού το διάγραμμά του (Τοπογραφικό Διάγραμμα, Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών εγγραπτέων πράξεων ή Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών διόρθωσης) από το Fespa-Tekton στην απαιτούμενη διανυσματική μορφή τύπου dxfη οποία μετά εν συνεχεία θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην βάση δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη οργάνωση της πληροφορίας του αρχείου tek στα διανυσματικά αρχεία dxf η οντότητα Τοπογραφικό διαθέτει πλέον έτοιμα επίπεδα πληροφορίας (layers) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Στις καρτέλες Σημείο και Πολυγραμμή έχει προστεθεί η παράμετρος «Κατηγορία Κτηματολογίου» όπου από το αναδιπλούμενο drop down μενού ο μελετητής μπορεί να αντιστοιχίσει τα σημειακά και γραμμικά στοιχεία του αρχείου tek του στα επίπεδα πληροφορίας (layers) του Πίνακα 1 του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών του Ελληνικού Κτηματολογίου.
Με την αντιστοίχιση αυτή αυτόματα εξασφαλίζεται η ορθή μετατροπή στο ζητούμενο τύπο οντότητας (lw polyline ή lwpolyline closed ή/και text) κατά τη μετατροπή του αρχείου tek σε dxf.

Μέσω της παραμέτρου «Κατηφορία Κτηματολογίου» αποδίδονται τα ζητούμενα layers στις οντότητες σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ελληνικού Κτηματολογίου

Μετατροπή & φύλαξη στην κατάλληλη μορφή αρχείου – Διαδικασία ελέγχου

Επιπλέον, κατά την μετατροπή του αρχείου tek σε dxf μέσω του νέου εκτεταμένου μενού CAD (Φύλαξη ως ΤΔ, Φύλαξη ως ΔΓΜ εγγραπτέας πράξης, Φύλαξη ως ΔΓΜ διόρθωσης) το πρόγραμμά εκτελεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους ώστε το παραγόμενο αρχείο να πληροί τους κανόνες (γενικούς, τοπολογικούς, συστημικούς και πληρότητας της απαιτούμενης πληροφορίας) που έχει προδιαγράψει το Ελληνικό Κτηματολόγιο
Φύλαξη του αρχείου ως ΤΔ και ΔΓΜ για να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι
Φύλαξη του αρχείου ως ΤΔ και ΔΓΜ για να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι

Αν οι κανόνες δεν πληρούνται εμφανίζονται βοηθητικά μηνύματα ώστε να διευκολύνουν το χρήστη να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις.

Eikona3
Έλεγχος και ειδοποιήσεις κατά την παραγωγή του αρχείου dxf

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράγονται τα παρακάτω 2 αρχεία, τα οποία αποθηκεύονται στην ίδια θέση με το αρχικό αρχείο tek:

 • Διανυσματικό αρχείο dxf με την πληροφορία διαστρωματοποιημένη στα απαιτούμενα layers
 • Αρχείο εικόνας pdf με το ηλεκτρονικό αποτύπωμα (hashcode) του παρακάνω αρχείου dxf

Τα παραγομενα αρχεία dxf & pdf με το hashcode, παράγονται αυτόματα με την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατροπής.
Τα παραγομενα αρχεία dxf & pdf με το hashcode, παράγονται αυτόματα με την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατροπής.
Η μορφή του pdf με το hashcode προς υπογραφή
Η μορφή του pdf με το hashcode προς υπογραφή

Ψηφιακή υπογραφή των διαγραμμάτων & προετοιμασία για υποβολή

Μέσω των εντολών «Όψη σε χαρτί» και κατόπιν «Σχεδίαση» μέσω του περιβάλλοντος του «Χαρτιού»-Paper του προγράμματος, μπορεί να γίνει εύκολα παραγωγή του αρχείου pdf που απεικονίζει το περιεχόμενο του αναλογικού διαγράμματος, του αρχείου που αποτελεί δηλαδή την ψηφιακή εκτύπωση του αρχείου *tek του τοπογραφικού διαγράμματος.

Στα παραπάνω δύο pdf αρχεία (το pdf με το ηλεκτρονικό αποτύπωμα και το pdf – ψηφιακή εκτύπωση) ο μελετητής καλείται να υπογράψει ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας την ψηφιακή υπογραφή του.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας προετοιμασίας των αρχείων προς εισαγωγή στον Yποδοχέα του Κτηματολογίου απαιτείται συμπίεση σε μορφή zip του αρχείου dxf και του αντίστοιχου υπογεγραμένου πλέον pdf με το hashcode.