Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Τοπογραφικό Διάγραμμα – Ισοϋψείς καμπύλες.

Με την οντότητα «Τοπογραφικό» στο αρχιτεκτονικό πρόγραμμα Tekton είναι εφικτή η σχεδίαση τοπογραφικού σχεδίου είτε με τη μέθοδο της εξάρτησης από το τριγωνομετρικό δίκτυο, είτε με σημεία με σχετικές με τη γεωμετρική μέθοδο υπολογισμού από τον τριγωνισμό της επιφάνειας του οικοπέδου. Και στις δύο περιπτώσεις εξάγονται αυτόματα οι ανάλογοι πίνακες με υπολογισμένο τόσο το συνολικό όσο και τα επιμέρους εμβαδά.

Σημαντικό είναι ότι περιγράφοντας με τρίγωνα το οικόπεδο, προκύπτει το τρισδιάστατο μοντέλο του,από το οποίο στη συνέχεια παράγονται οι τομές εδάφους που χρειάζονται για τη μελέτη.

Έτσι επιτυγχάνονται:

  • Επικοινωνία με γεωδαιτικά προγράμματα και αυτόματη εισαγωγή των σημείων στο χώρο.
  • Παραγωγή πινάκων σημείων
  • Παραγωγή πινάκων εμβαδών
  • 3D και τομές εδάφους

Τοπογραφικό σχέδιο και πίνακας συντεταγμένων
Τοπογραφικό σχέδιο και πίνακας συντεταγμένων
Αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ TEKTΩΝ και Contour/Κατασκευή ισοϋψών καμπύλων.
Αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ TEKTΩΝ και Contour/Κατασκευή ισοϋψών καμπύλων.

Για την πληρέστερη σχεδίαση του τοπογραφικού διαγράμματος το Tekton συνεργάζεται αμφίδρομα με το πρόγραμμα Contour, ένα ανεξάρτητο add-on πρόγραμμα κατασκευής ισοϋψών καμπύλων.

Μετά την εισαγωγή σημείων από αρχείο *.csv ή *.txt. οι ισοϋψείς καμπύλες κατασκευάζονται αυτόματα από Contour. Στη συνέχεια, το παραγόμενο αρχείο εξάγεται ώς αρχείο *.tek ώστε να είναι δυνατή περαιτέρω επεξεργασία των καμπύλων με το Tekton.