Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
 • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
 • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
 • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Τέκτων tutorials - Μοντελοποίηση

Κατασκευή τρούλου

Έστω ότι θέλουμε να κατασκευάσουμε έναν τρούλο διαμέτρου 8 μέτρων, ύψους 4 μέτρων και διατομής 0,2 μέτρων.

Τα βήματα που ακολουθούμε για την κατασκευή είναι τα εξής:

 • Κατασκευάζουμε χρησιμοποιώντας τις οντότητες «Τόξο» και «Γραμμή» τη γενέτειρα ΑΒΓΔ του τρούλου, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.
 • Διασπάμε τα τόξα ΑΔ και ΒΓ σε γραμμές χρησιμοποιώντας την εντολήse_grammes«Σε γραμμές» της οντότητας «Τόξο».
 • Επιλέγουμε το σύνολο των γραμμών πλέον που αποτελούν το ΑΒΓΔ. Χρησιμοποιώντας την εντολή της «Επεξεργασίας» +perioxi «+ Περιοχή».
 • Χρησιμοποιούμε την εντολή της «Επεξεργασίας» aksonas_anaklisis «Άξονας ανάκλισης» και ορίζουμε σαν άξονα ανάκλισης τη νοητή ευθεία ΑΚ. Στην καρτέλα «Ανάκλιση» των παραμέτρων της «Επεξεργασίας» ορίζουμε «Γωνία Ανάκλισης=90μοίρες». Κατόπιν επιλέγουμε την εντολή anaklisi «Ανάκλιση». Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παρατηρούμε ότι όλα τα επιλεγμένα στοιχεία έχουν έρθει σε κατακόρυφη θέση ως προς το επίπεδο ΧΖ (ευθεία ΑΚ, Σχήμα 2).
 • Χρησιμοποιώντας την εντολή kentro-aktina «Κέντρο και Ακτίνα» της οντότητας «Τόξο» κατασκευάζουμε κύκλο με κέντρο Κ και ακτίνα ΚΑ=4μέτρα.
 • Από τις εντολές της οντότητας «Οδηγός» επιλέγουμε kannavos «Σε τμήματα τόξου». Επιλέγουμε τον κύκλο που κατασκευάσαμε πριν, ορίζουμε «Αριθμός τμημάτων=16″ και «Αρχή κατασκευής οδηγών» το σημείο Α. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παρατηρούμε ότι ο κύκλος έχει χωριστεί σε 16 ίσα τόξα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.

<b>Σχήμα 1:</b> Γενέτειρα τρούλου ΑΒΓΔ
Σχήμα 1: Γενέτειρα τρούλου ΑΒΓΔ
<b>Σχήμα 2:</b> Κατασκευή κύκλου ακτίνας 4 μέτρων και χωρισμός της περιφέρειας συτού σε 16 ίσα τόξα
Σχήμα 2: Κατασκευή κύκλου ακτίνας 4 μέτρων και χωρισμός της περιφέρειας συτού σε 16 ίσα τόξα

 • Για να δημιουργήσουμε τον τρούλο πρέπει να περιστρέψουμε τη γενέτειρα ΑΒΓΔ περί του κέντρου Κ. Στις παραμέτρους της «Επεξεργασίας», στην καρτέλα «Αλλαγές» ορίζουμε: «Επαναλήψεις: 16″ και «3D Κίνηση: Ναι».
 • Έχοντας επιλεγμένες τις γραμμές που κάναμε ανάκλιση στο χώρο νωρίτερα, εκτελούμε την εντολή peristrofi «Περιστροφή» της «Επεξεργασίας» ορίζοντας κέντρο περιστροφής= Κ, υπάρχουσα κλίση= ΚΑ και Νέα κλίση= ΚΤ (Σχήμα 2).
 • Το αποτέλεσμα της περιστροφής φαίνεται σε κάτοψη και στο χώρο στα Σχήματα 3 και 4 αντίστοιχα.

Η κατασκευή τρούλου με τη μέθοδο της περιστροφής της γενέτειρας ΑΒΓΔ έχει ολοκληρωθεί.

<b>Σχήμα 3:</b> Ο τρούλος κατασκευασμένος σε κάτοψη
Σχήμα 3: Ο τρούλος κατασκευασμένος σε κάτοψη
<b>Σχήμα 4:</b> Ο τρούλος κατασκευασμένος στο χώρο
Σχήμα 4: Ο τρούλος κατασκευασμένος στο χώρο