Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
 • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
 • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
 • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα στατικής προσομοίωσης

Πώς γίνεται η προσομοίωση δεξαμενής και πισίνας;

Στο Σχήμα 1(a) φαίνεται η κάτοψη μιας πισίνας, η οποία πρέπει να μελετηθεί. Η τομή της που φαίνεται στο Σχήμα 1(c) μας δείχνει ότι το δάπεδο της πισίνας μπορεί να προσομοιωθεί με δοκoύς επί ελαστικού εδάφους, ενώ τα τοιχώματά της με υποστυλώματα.

Κάτοψη & προσομοίωμα πισίνας
Σχήμα 1: Κάτοψη και προσομοίωμα πισίνας.

Για να προσομοιωθεί η τριγωνική κατανομή της φόρτισης, οι στύλοι εισάγονται σε τρία επίπεδα, ώστε να γίνει κλιμάκωση της κατανομής του φορτίου, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1(d).
Για την εισαγωγή του μοντέλου της πισίνας στο Fespa, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Εισάγονται περασιές κατά X και κατά Z ανά ένα μέτρο.
 • Στον πρώτο όροφο εισάγονται τα υποστυλώματα Κ1 έως Κ16, με διαστάσεις 100×25 και 25×100.
 • Προστίθενται κόμβοι τοιχώματος στα άκρα των υποστυλωμάτων.
 • Προστίθενται δοκοί ορθογωνικής διατομής, με διατομή 25×100, μεταξύ των υποστυλωμάτων και δεσμικές δοκοί, με διατομή 25×100, μέσα στο πάχος των τοιχωμάτων.
 • Προσδιορίζεται ως υψόμετρο της στάθμης (ορόφου) το 1m και κατόπιν παράγονται άλλοι δύο όροφοι με ύψος 1m ο καθένας.
 • Περίπτωση Υπέργειας Δεξαμενής ή Πισίνας εκτός εδάφους. Από τον Πίνακα 809 [βλ. Εικόνα 1(a)], εισάγουμε μία δράση φορτίων, με όνομα «Υδροστατική».
  Περίπτωση Υπόγειας Δεξαμενής ή Πισίνας εντός εδάφους. Από τον Πίνακα 809 [βλ. Εικόνα 1(b)], εισάγουμε μία επιπλέον δράση φορτίων, με όνομα «Ώθηση γαιών».

<b>Εικόνα 1(a):</b> Εισαγωγή ασκούμενων δράσεων (νερό) στον Πίνακα 809 «Δράσεις φορτίων».
Εικόνα 1(a): Εισαγωγή ασκούμενων δράσεων (νερό) στον Πίνακα 809 «Δράσεις φορτίων».
<b> Εικόνα 1(b):</b> Εισαγωγή ασκούμενων δράσεων (νερό – χώμα) στον Πίνακα 809 «Δράσεις φορτίων».
Εικόνα 1(b): Εισαγωγή ασκούμενων δράσεων (νερό – χώμα) στον Πίνακα 809 «Δράσεις φορτίων».

 • Στον Πίνακα 812, εισάγουμε για κάθε μία φόρτιση δώδεκα είδη φορτίων μελών, όπως φαίνεται στις Εικόνες 2(a) και 2(b) αντίστοιχα. Τα φορτία αυτά υπολογίζονται από τα Σχήματα 1(c) και 1(d) (3 στάθμες, 4 προσανατολισμοί +Χ, -Χ, +Ζ, -Ζ).
  Σε κάθε στάθμη οι στύλοι φορτίζονται με υδροστατικό φορτίο ίσο με q=γνερού*hορόφου και ώθηση γαιών ίση με q=γεδάφους*hορόφου.

<b>Εικόνα 2(a):</b> Εισαγωγή 12 ειδών φορτίων μελών για τη δράση «Υδροστατική» στον Πίνακα 812 «Είδη φορτίων μελών».»
Εικόνα 2(a): Εισαγωγή 12 ειδών φορτίων μελών για τη δράση «Υδροστατική» στον Πίνακα 812 «Είδη φορτίων μελών».»
<b>Εικόνα 2(b):</b> Εισαγωγή 12 ειδών φορτίων μελών για τη δράση «Ώθηση γαιών» στον Πίνακα 812 «Είδη φορτίων μελών».
Εικόνα 2(b): Εισαγωγή 12 ειδών φορτίων μελών για τη δράση «Ώθηση γαιών» στον Πίνακα 812 «Είδη φορτίων μελών».

Σημείωση: Στην απλή περίπτωση ορθογωνικής πισίνας, όπως αυτή του παραδείγματος, είναι πιο εύκολο να θεωρήσουμε ότι τα φορτία επί των μελών αναφέρονται στο καθολικό σύστημα συντεταγμένων.

 • Εκχωρούμε φορτία σε κάθε κατακόρυφο μέλος (όνομα, όροφος), χρησιμοποιώντας τον Πίνακα 814: «Φορτιζόμενα υποστυλώματα». Τα εκχωρούμενα σε κάθε ράβδο φορτία υπολογίζονται με βάση το Σχήμα 1(c), με τελικό αποτέλεσμα εκείνο που φαίνεται στο Σχήμα 1(d).

<b>Εικόνα 3(a):</b> Εισαγωγή φορτίων στα υποστυλώματα (λόγω υδροστατικού φορτίου) στον Πίνακα 814 «Φορτιζόμενα υποστυλώματα».»
Εικόνα 3(a): Εισαγωγή φορτίων στα υποστυλώματα (λόγω υδροστατικού φορτίου) στον Πίνακα 814 «Φορτιζόμενα υποστυλώματα».»
<b>Εικόνα 3(b):</b> Εισαγωγή φορτίων στα υποστυλώματα (λόγω ωθησης γαιών) στον Πίνακα 814 «Φορτιζόμενα υποστυλώματα».
Εικόνα 3(b): Εισαγωγή φορτίων στα υποστυλώματα (λόγω ωθησης γαιών) στον Πίνακα 814 «Φορτιζόμενα υποστυλώματα».

 • Εισάγουμε στον Πίνακα 816 τους απαραίτητους συνδυασμούς δράσεων που τελικά θα δώσουν τον απαιτούμενο οπλισμό.

Pinakas_816_Syndyasmoi_drasewn
Εικόνα 4: Εισαγωγή συνδυασμών δράσεων (για γεμάτη και άδεια πισίνα/δεξαμενή) στον Πίνακα 816 «Συνδυασμοί δράσεων».

 • Παράγεται γενική κοιτόστρωση.
 • Επίλυση και όπλιση.
  Τα cm2 οπλισμού, που αντιστοιχούν στους στύλους, θα τοποθετηθούν ως κατακόρυφος οπλισμός εσχάρας του τοιχώματος.
  Τα cm2 οπλισμού των δοκών θα τοποθετηθούν ως οριζόντιος οπλισμός της εσχάρας του τοιχώματος.