Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα στατικής προσομοίωσης

Πώς αντιμετωπίζεται η περίπτωση του «μαλακού» ορόφου;

Σε περίπτωση δομήματος υψηλής κατηγορίας πλαστιμότητας (ΚΠΥ) στο οποίο ο οργανισμός πλήρωσης έχει ή ενδέχεται να αποκτήσει διακοπή τοιχοπληρώσεων σε κάποιον όροφο (π.χ. pilotis, κατάστημα) πρέπει:

  • Είτε να ληφθεί υπόψη αύξηση της σεισμικής έντασης στα κατακόρυφα στοιχεία του ορόφου μέσω του συντελεστού προσαύξησης εντατικών μεγεθών (ΣΠΕΜ) η.

Microsoft Word - equations.doc

  • Είτε να ικανοποιείται η συνθήκη nV ≥ 0,50.

Microsoft Word - equations.doc

Σύμφωνα με τον EC8, επιτρέπεται το ηV να προσδιορίζεται ως:

Microsoft Word - equations.doc


Παρατηρήσεις

  • Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ο EC8 θεωρεί ότι οι αντοχές τοιχωμάτων και υποστυλωμάτων θα είναι ανάλογες με τις τέμνουσες δυνάμεις (maxVEd) με τις οποίες θα σχεδιαστούν.Σύμφωνα με αυτό το συλλογισμό, δεν επιτρέπεται τοιχώματα και υποστυλώματα να θεωρούνται πλήρως πακτωμένα στη βάση τους για τον υπολογισμό του ηV (όπως στον ΕΑΚ2003) και ελαστικώς εδραζόμενα για τον υπολογισμό τον εντατικών μεγεθών σχεδιασμού.
  • Έννοια επάρκειας τοιχωμάτων δεν υφίσταται στον EC8.


Προσοχή

Σε περίπτωση δομήματος μέσης κατηγορίας πλαστιμότητας (ΚΠΜ) που έχει pilotis, κατάστημα, κτλ. ο EC8 δεν απαιτεί αύξηση των εντατικών μεγεθών. Παρόλα αυτά εφαρμογή συντελεστού ΣΠΕΜ (η) υποστυλωμάτων και τοιχωμάτων από 1.5 έως 2.0, που απαιτούσε ο ΝΕΑΚ, αποτελεί μια καλή πρακτική και ακολουθείται από το πλείστον των Ελλήνων μηχανικών.