Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα θεμελιώσεων

Πώς εισάγω θεμελίωση με πασσάλους;

Tut_41_passaloi
Θεμελίωση με πασσάλους

Πορεία εργασίας για περιγραφή θεμελίωσης με πασσάλους

  • Περιγραφή της ανωδομής
  • Τιμές βασικών παραμέτρων πασσάλου

«Υποστύλωμα > Έδαφος > Επί ελαστικού εδάφους» = Ναι, «Ελατήρια σε δύο διευθύνσεις» = Ναι

Οι κόμβοι της κορυφής των πασσάλων, αλλά και οι τυχόν ενδιάμεσοι πρέπει να ανήκουν σε ομάδα δ με τιμή ίση με το μηδέν. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί:

είτε μέσω της παραμέτρου «Υποστύλωμα > Στατικά > Ομάδα δ διαφράγματος»,

είτε μέσω του πίνακα 205.2 (μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής),

είτε εάν επανακαθοριστεί ο «Όροφος θεμελίωσης» ως ο όροφος της κορυφής των πασσάλων. Με αυτόν τον τρόπο μηδενίζεται η ομάδα δ διαφράγματος όλων των κόμβων από την θέση αυτή και χαμηλότερα, έτσι ώστε να πραγματοποιούνται μόνο οι διατάξεις του EC2 και όχι έλεγχοι δυστρεψίας, φαινομένων Ρ-Δ κλπ.

  • Εισαγωγή των πασσάλων:

Είτε με «Προσθήκη φυτευτού» (εντολή στο Υποστύλωμα) στις κατάλληλες θέσεις (συνήθως στο ίχνος βάσης των υποστυλωμάτων της ανωδομής).

Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται με αφετηρία κάθε φορά το ίχνος βάσης του πασσάλου προκειμένου το μήκος του να διακριτοποιηθεί σε κατάλληλο αριθμό διαφορετικών τμημάτων (ορόφων) και να μπορεί να εισαχθεί διαφορετικός δείκτης εδάφους για κάθε εδαφική στρώση.

Είτε ξεκινώντας από τον χαμηλότερο όροφο -στο επίπεδο της αιχμής των πασσάλων- και με την εντολή «Παραγωγή ορόφου» δίδονται οι «όροφοι» των πασσάλων μέχρι την στάθμη του κεφαλοδέσμου. Σε τέτοια περίπτωση η μοντελοποίηση της ανωδομής έπεται.

  • Ένωση των πασσάλων μεταξύ τους στην κορυφή τους με δοκούς ώστε να διαμορφωθεί κεφαλόδεσμος ή πλάκα σύνδεσης. Οι δοκοί αυτές προτείνεται να είναι τύπου «συνδετήριας».
  • Ο κόμβος θεμελίωσης είναι το ίχνος των αντίστοιχων κυκλικών υποστυλωμάτων. Ο τύπος στήριξης έχει τιμή «Κύλιση στο ΧΖ» (περιορισμός υπάρχει μόνο στην κατακόρυφη μετατόπιση).