Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

tutorials - Θέματα στατικής προσομοίωσης

Πώς επιλέγω τη σεισμική επιτάχυνση ag για έλεγχο επάρκειας;

Ανάλογα με τη σπουδαιότητα της κατασκευής ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. (Παράρτημα 2.1) ορίζει τους ελάχιστους ανεκτούς στόχους για έλεγχο επάρκειας ή ανασχεδιασμό. Στη συνήθη περίπτωση σπουδαιότητας ΙΙ ορίζεται ο στόχος Γ1, δηλαδή το κτίριο ελέγχεται για σεισμό με πιθανότητα εμφάνισης 10% στα 50 έτη για τη στάθμη επιτελεστικότητας «Αποφυγή Κατάρρευσης» (NC). Παράλληλα, μπορούν ελεγχθούν ταυτόχρονα οι στάθμες Β2 και Α3 αυξάνοντας έτσι την αξιοπιστία της ανάλυσης αποτίμησης (Εικόνα 1). Ταυτόχρονα με την πιθανότητα εμφάνισης ορίζεται και η περίοδος επαναφοράς του σεισμικού γεγονότος:

Microsoft Word - equations.doc

Η τελική σεισμική επιτάχυνση ag για την εκάστοτε επιτελεστικότητα προκύπτει από τη σχέση του EC8-1 §2.1(4), τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται στην Εικόνα 1 για κάθε σεισμική ζώνη:

Microsoft Word - equations.doc

Εικόνα 1: Επιλογή ανεκτών στόχων αποτίμησης σύμφωνα με το παράρτημα 2.1 του ΚΑΝ.ΕΠΕ

Εικόνα 1:Επιλογή ανεκτών στόχων αποτίμησης σύμφωνα με το παράρτημα 2.1 του ΚΑΝ.ΕΠΕ

Στην περίπτωση που εφαρμόζεται ως μέθοδος ελέγχου επάρκειας η ανελαστική ανάλυση Pushover ή η ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας με τοπικούς δείκτες πλαστιμότητας m, η εύρεση μόνο της σεισμικής επιτάχυνσης ag αρκεί. Αντίθετα, όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος του καθολικού δείκτη συμπεριφοράς q πρέπει να ορίζονται επιπλέον οι τιμές του για κάθε στάθμη επιτελεστικότητας. Συνεπώς, επιλέγεται αρχικά η τιμή του q’ σύμφωνα με τον πίνακα Σ4.4 του ΚΑΝ.ΕΠΕ για τη στάθμη επιτελεστικότητας SD και στη συνέχεια οι υπόλοιπες τιμές για τις στάθμες DL, NC προκύπτουν από τον πίνακα 4.1 του ΚΑΝ.ΕΠΕ.