Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Βιβλία Fespa

Παράδειγμα μελέτης στατικής επάρκειας μικτού κτιρίου

  • Περιγραφή των δύο προσομοιωμάτων σε ένα αρχείο και ενιαία αντιμετώπιση των μελών με την ελαστική μέθοδο q.
  • Ορισμός ΣΑΔ σκυροδέματος και τοιχοποιίας
  • Μέσες τιμές αντοχών για τον έλεγχο επάρκειας των μελών από φέρουσα τοιχοποιία Χαρακτηριστικές τιμές αντοχών για τον έλεγχο επάρκειας των μελών από φέρουσα τοιχοποιία (μέθοδος q)
  • Έλεγχος των μελών από φέρουσα τοιχοποιία με την ελαστική μέθοδο q, σύμφωνα με τον EC8-3
  • Έλεγχος των μελών από σκυρόδεμα με ελαστική ανάλυση Χρονοϊστορίας με τη μέθοδο q, σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.
  • Ενίσχυση των πεσσών που εμφανίζουν ανεπάρκεια με μανδύες σκυροδέματος.
  • Καθορισμός πάχους μανδύα, διαμέτρου και το βήματος τοποθέτησης κατακόρυφου και οριζόντιου οπλισμού ενισχυμένης τοιχοποιίας.