Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

FespaR – Αποτίμηση και ενίσχυση κτιρίων – ΚΑΝ.ΕΠΕ. & Ευρωκώδικας 8 μέρος 3

Μελέτη στατικής επάρκειας, προσθήκες & ενίσχυσεις κτιρίων

Το FespaR είναι το πρόγραμμα της LH Λογισμική για την αποτίμηση και ενίσχυση κτιρίων σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτελεί ολοκληρωμένη λύση για μελέτη στατικής επάρκειας και ενίσχυσης κτιρίων καθώς διαθέτει δύο μεθόδους ανάλυσης την ανελαστική ανάλυση Pushover και την ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας.Η διαδικασία ελέγχου είναι κλειστή και αποδίδει μετά την ολοκλήρωσή της τον σεισμικό συντελεστή επιτελεστικότητας, δηλαδή μας πληροφορεί πρακτικά σε τί σεισμό αντέχει το εξεταζόμενο δόμημα. Λειτουργεί είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με το FespaC.

Ο έλεγχος επάρκειας με ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας γίνεται με τη μέθοδο των συντελεστών τοπικής πλαστιμότητας m ή με τη μέθοδο του συντελεστή q. Επιπρόσθετα και με τις δυο μεθόδους ανάλυσης ο μελετητής έχει τη δυνατότητα να λάβει υπόψη του την επιρροή των τοιχοπληρώσεων στην αποτίμηση αυξάνοντας σημαντικά τις πιθανότητες να μην χρειάζεται η ενίσχυση μελών από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Ο οπλισμός δοκών και υποστυλωμάτων της υφιστάμενης κατασκευής εισάγεται εύκολα και γρήγορα είτε με αυτόματη τροφοδότηση μετά από επίλυση με παλαιούς κανονισμούς (αντισεισμικός 85 – σκυροδέματος 54 & ΝΕΑΚ95 – ΝΚΩΣ95) και τροποποίση τους είτε χειροκίνητα χρησιμοποιώντας τα ειδικά εργαλεία του προγράμματος. Βάσει αυτών των οπλισμών θα υπολογιστούν τα διαγράμματα ροπών-καμπυλοτήτων τα οποία στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν για την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας της κατασκευής.

Έλεγχος στατικής επάρκειας & ενίσχυση κτιρίων με ελαστική ανάλυση χρονονϊστοιρίας
Έλεγχος στατικής επάρκειας & ενίσχυση κτιρίων με ελαστική ανάλυση χρονονϊστοιρίας
Έλεγχος στατικής επάρκειας & ενίσχυση κτιρίων με ανελαστική ανάλυση Pushover
Έλεγχος στατικής επάρκειας & ενίσχυση κτιρίων με ανελαστική ανάλυση Pushover

Καθορίζεται το επίπεδο γνώσης καθώς και οι αντοχές νέου & υφιστάμενου σκυροδέματος και οπλισμών. Για τα ενισχυόμενα μέλη επιλέγεται η μέθοδος ενίσχυσης, μανδύας σκυροδέματος ή ινοπλισμένα πολυμερή (FRP). Επίσης εκτυπώνονται οι δυσμενέστερες εντάσεις για διαστασιολόγηση βλήτρων.

Η διαδικασία επίλυσης είναι ταχύτατη, το FespaR παράγει τους λόγους ανεπάρκειας μελών (λ) ξεχωριστά για κάθε στάθμη επιτελεστικότητας και τους εμφανίζει στο Τεύχος αποτελεσμάτων σε αναλυτικούς και συγκεντρωτικούς πίνακες. Αυτόματα συγκρίνει τα αποτελέσματα ανελαστικής και ελαστικής ανάλυσης, με και χωρίς τοιχοπληρώσεις, για τις τρεις εξεταζόμενες στάθμες επιτελεστικότητας. Η σύγκριση είναι εύκολη καθώς πινακοποιούνται τα δυσμενέστερα αποτελέσματα των δύο αναλύσεων.

Μετά την πραγματοποίηση της μη γραμμικής ανάλυσης Pushover παράγονται διαγράμματα απαίτησης-ικανότητα (ADRS) μέχρι και για 64 φορτίσεις, με ανελαστικά φάσματα απαίτησης, με διγραμμική ή τετραγραμική καμπύλη ικανότητας. Η στοχευόμενη μετατόπιση υπολογίζεται για πολλαπλούς στόχους επιτελεστικότητας.

FespaR - Αποτίμηση και ενίσχυση κτιρίων - Αυτόματη σύγκριση αποτελεσμάτων ελαστικής χρονοϊστορίας και ανελαστικής Pushover
Αυτόματη σύγκρίση αποτελέσμάτων ανελαστικής ανάλυσης Pushover και ελαστικής ανάλυσης χρονοϊστορίας, με και χωρίς τοιχοπληρώσεις, για τις τρεις εξεταζόμενες στάθμες επιτελεστικότητας.