Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
 • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
 • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
 • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Υλικά

Όπλιση κτιρίου σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό κατά τον χρόνο μελέτης

Όπλιση υφιστάμενου κτιρίου διαστασιολογώντας με παλαιούς κανονισμούς και διορθώνοντας στη συνέχεια οπλισμούς δοκών και υποστυλωμάτων που έχουν διαφορές με τα κατασκευαστικά σχέδια
Όπλιση υφιστάμενου κτιρίου διαστασιολογώντας με παλαιούς κανονισμούς και διορθώνοντας στη συνέχεια οπλισμούς δοκών και υποστυλωμάτων που έχουν διαφορές με τα κατασκευαστικά σχέδια
Ο μελετητής εισάγει τη γεωμετρία της υφιστάμενης κατασκευής. Στη συνέχεια έχει την δυνατότητα να επιλέξει τους κανονισμούς σύμφωνα με τους οποίους είχε γίνει η διαστασιολόγηση του υφιστάμενου κτιρίου ώστε να αποκτήσει οπλισμούς δοκών και υποστυλωμάτων.

Επιπρόσθετα με το Fespa R δίνεται η δυνατότητα στον μελετητή να επέμβει και να εισάγει διαμήκεις και διατμητικούς οπλισμούς (λοξά σίδερα, συνδετήρες) σε δοκούς και σε υποστυλώματα ώστε τελικά όλα τα μέλη του κτιρίου να έχουν αποκτήσει τους πραγματικούς οπλισμούς.

Χαρακτηρισμός μελών, αντοχές υλικών και καθορισμός της στάθμης αξιοπιστίας δεδομένων

Ο μελετητής έχει την δυνατότητα να χαρακτηρίσει ένα μέλος ώς:

 • Νέο,
 • Ενισχυόμενο ή
 • Υφιστάμενο

Χαρακτηρισμός μέλους ως «Νέο», «Υφιστάμενο» ή «Ενισχυόμενο»
Χαρακτηρισμός μέλους ως «Νέο», «Υφιστάμενο» ή «Ενισχυόμενο»
Χαρακτηρισμός μέλους ως δευτερεύον σεισμικό
Χαρακτηρισμός μέλους ως δευτερεύον σεισμικό

Ο διαχωρισμός αυτός βοηθάει ώστε να οπλίζονται μόνο τα «Νέα» η «Ενισχυόμενα με μανδύα» μέλη σε κάθε νέα επίλυση που θα γίνεται απο το πρόγραμμα.

Eπίσης ένα μέλος είναι δυνατόν να χαρακτηριστεί ώς:

 • πρωτεύον σεισμικό μέλος ή
 • δευτερεύον σεισμικό μέλος.

Μέσω της ίδιας καρτέλας γίνεται και ο καθορισμός του επιπέδου γνώσης ή αλλιώς της στάθμης αξιοπιστίας δεδομένων (Σ.Α.Δ.) των υφιστάμενων υλικών και της γεωμετρίας του φορέα.

[one_half_last]Καθορισμός του επιπέδου γνώσης ανάλογα με τις διαθέσιμες πληροφορίες για τα υλικά
[one_half_last]Καθορισμός του επιπέδου γνώσης ανάλογα με τις διαθέσιμες πληροφορίες για τα υλικά
Οι τρείς δυνατές στάθμες αξιοπιστίας δεδομένων για υφιστάμενα υλικά είναι:

 • KL1 – Περιορισμένη γνώση (Ανεκτή Σ.Α.Δ.)
 • KL2 – Κανονική γνώση (Ικανοποιητική Σ.Α.Δ.)
 • KL3 – Πλήρης γνώση (Υψηλή Σ.Α.Δ.)

Το επίπεδο γνώσης ΣΑΔ καθορίζει τις τιμές των συντελεστών εμπιστοσύνης (CF) καθώς και τους επιμέρους συντελεστές ασφαλείας των υλικών γC και γS. Στον καθορισμό των σκελετικών διαγραμμάτων αντοχής (M-θ) υπεισέρχονται η μέση τιμή αντοχής χάλυβα και η μέση τιμή αντοχής σκυροδέματος διαιρεμένες με τον συντελεστή εμπιστοσύνης. Στον προσδιορισμό των αντοχών των πρωτευόντων μελών σε τέμνουσα διαιρούνται και οι μέσες τιμές αντοχής και με συντελεστές ασφαλείας.

Αντοχές νέου σκυροδέματος και οπλισμού

Δίνεται η δυνατότητα να εισαχθεί το νέο σκυρόδεμα και οπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στα πρόσθετα, νέα μέλη (π.χ. προσθήκες) ή στις ενισχύσεις (μανδύες).

Για νέα ή προστιθέμενα υλικά οι υπολογισμοί βασίζονται στις χαρακτηριστικές τιμές των υλικών που προδιαγράφονται στην μελέτη.

Αντοχές υφιστάμενου σκυροδέματος και οπλισμού

Δίνεται η δυνατότητα να εισαχθεί το υφιστάμενο σκυρόδεμα και ο οπλισμός το οποίο αντιστοιχεί στην αντοχή του σκυροδέματος που διαθέτουν τα υφιστάμενα μέλη.

Για τα υλικά των υφιστάμενων μελών εισάγονται οι μέσες τιμές των χαρακτηριστικών των υλικών όπως αυτές προσδιορίζονται απο δοκιμές.

Ενισχύσεις με μανδύες ή FRP

Εάν ένα μέλος έχει χαρακτηρισθεί ως «Ενισχυόμενο» δίνεται η δυνατότητα επιλογής της μεθόδου ενίσχυσης του μέλους αυτού.

Ενίσχυση με:

 • Έγχυτο σκυρόδεμα,
 • Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα,
 • Ρητίνες,
 • Ινοπλισμένα πολυμερή (FRP).

Μειωτικοί συντελεστές μηχανικών χαρακτηριστικών για βλαμμένα στοιχεία

Σκελετική καμπύλη συμπεριφοράς δομικού στοιχείου στην γενική μορφή Μ-θ πριν και μετά τις βλάβες όπως αυτή διαμορφώνεται βάσει των συντελεστών r μηχανικών χαρακτηριστικών
Σκελετική καμπύλη συμπεριφοράς δομικού στοιχείου στην γενική μορφή Μ-θ πριν και μετά τις βλάβες όπως αυτή διαμορφώνεται βάσει των συντελεστών r μηχανικών χαρακτηριστικών

Γίνεται υπολογισμός των αντοχών βλαμμένων στοιχείων που ενισχύονται με μανδύες ωπλισμένου σκυροδέματος, FRP ή ενέματα βάσει των συντελεστών μηχανικών χαρακτηριστικών r που εισάγονται.