Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα στατική προσομοίωσης

Πότε μπορεί να εφαρμοστεί ο περιορισμός της ικανοτικής μεγέθυνσης κόμβου (αCD) από το q;

Σύμφωνα με την §4.1.4.2.α(4) του ΕΑΚ 2000, σε ενδιάμεσα υποστυλώματα επίπεδων πλαισίων ο συντελεστής αCD δεν χρειάζεται να λαμβάνεται μεγαλύτερος από την τιμή του συντελεστή συμπεριφοράς q που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό της σεισμικής δράσης. Αυτό ισχύει για κάθε έναν από τους καθολικούς άξονες Χ και Ζ της κατασκευής.

Έτσι, σε περιπτώσεις όπως αυτή του υποστυλώματος Κ5 το οποίο ανήκει στο πλαίσιο Κ1-Κ5-Κ9, το αCD του μπορεί να περιοριστεί και να είναι μικρότερο ή ίσο του q για τη διεύθυνση Z. Για να εφαρμοστεί ο περιορισμός, θα πρέπει να τεθεί η παράμετρος «Υποστύλωμα > Σκυρόδεμα > Περιορισμός ικανοτικής μεγέθυνσης κόμβου αCD από q = Περιορισμός κατά Ζ».

Με την (προεπιλεγμένη) τιμή «Χωρίς περιορισμό» το αCD προκύπτει οσοδήποτε μεγάλο, υπολογιζόμενο σύμφωνα με την σχέση (4.6) του ΕΑΚ 2000. Η επιλογή αυτή είναι υπέρ της ασφαλείας, αλλά ενίοτε πολύ αντιοικονομική.

Ο σωστός περιορισμός της ικανοτικής μεγέθυνσης των υποστυλωμάτων έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση του οπλισμού στα υποστυλώματα.

  • K1, Κ4, Κ8, Κ9, Κ11: Χωρίς περιορισμό
  • K2, Κ3, Κ10: Περιορισμός κατά Χ
  • K5, Κ6: Περιορισμός κατά Ζ
  • K7: Περιορισμός κατά Χ και Ζ