Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα μεταλλικών

Πώς γίνεται ο έλεγχος βελών σε μεταλλικό μέλος;

Για να πληρούνται οι έλεγχοι παραμορφώσεων, θα πρέπει να ικανοποιούνται οι ακόλουθες σχέσεις:

wmax=w1+w2+wc < L/αmax και w3 < L/α3

όπου:

wmax: μέγιστο βέλος μετρούμενο ως προς τις στηρίξεις

w3: βέλος λόγω μεταβλητών δράσεων

wc: αρνητικό βέλος στο αφόρτιστο δομικό μέλος

αmax:συντελεστής μέγιστου βέλους

α3: συντελεστής βέλους μεταβλητών δράσεων

Αν w1 + w1 > L / 250 υπολογίζεται αντιβέλος wc που πρέπει να δοθεί στη φάση της κατασκευής. Πρέπει wc < L/250.

Tut_52_elegxos_velous_met
Ορισμός κατακόρυφων παραμορφώσεων δοκού.

Βάσει των EC3-1-1 §7.2.1(1)Β & EC0 Α1.4.3(2) πρέπει:

Όρια βέλους
  wmax w3
Μη βατές στέγες o∙L)/200 o∙L)/250
Πατώματα και βατές στέγες o∙L)/250 o∙L)/300


Στο fespa

  • Τα wmax και w3 ορίζονται στην καρτέλα «Δοκός > Δομικός χάλυβας» (Προεπιλεγμένες τιμές: αmax = 250 και α3 = 300).
  • Ο έλεγχος βελών γίνεται για τους συνδυασμούς φορτίσεων για τους οποίους ζητείται έλεγχος λειτουργικότητας στον Πίνακα 816: «Συνδυασμοί δράσεων».

Σύμφωνα με την EC3-1-1 §7.2.2(1)Β για τα όρια των οριζόντιων παραμορφώσεων ισχύουν οι παρακάτω τιμές:

  • Μονώροφα κτίρια χωρίς γερανογέφυρες:u ≤ H/150
  • Μονώροφα κτίρια με γερανογέφυρες: see ΕΛΟΤ ΕΝ 1993-6
  • Πολυώροφα κτίρια: Δεν προβλέπονται όρια παραμορφώσεων, πλην της περίπτωσης του σεισμού, όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις του EC8.