Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials

Πώς εξασφαλίζεται η διαφραγματική λειτουργία σε μεταλλικό φορέα;

Ύπαρξη ισχυρής διατμητικής σύνδεσης

Σε περίπτωση μεταλλικής δοκού που συνδέεται με πλάκα σκυροδέματος, το πρόγραμμα υπολογίζει με την εντολή «Προσαρμογή δοκών-πλακών» των Παραγωγών το συνεργαζόμενο πλάτος beff της σύμμικτης δοκού:

beff = beff1 + beff2

όπου:

beff1, beff2 = το αριστερό και το δεξιό τμήμα του συνεργαζόμενου πλάτους

Με βάση το πλάτος beff το πρόγραμμα υπολογίζει τη ροπή αδράνειας Ιy της σύμμικτης δοκού:

Tut_40_equation_1

όπου:

hπ = το μέσο πάχος των δύο πλακών (όταν υπάρχουν δύο πλάκες)

λ = συντελεστής διαφραγματικής λειτουργίας δοκών («Κτίριο > Αντισεισμικός > Συντελεστής προσομοίωσης δυσκαμψίας δομικού χάλυβα»)

Tut_53_diafragm_leit_metal
Αριστερά:Περίπτωση πλάκας από σκυρόδεμα που συνδέεται με διατμητικούς ήλους με τις μεταλλικές δοκούς | Δεξιά:Μοντέλο με δοκούς προσομοίωσης διαφράγματος αντί πλακών

Όταν προβλέπεται πλάκα από σκυρόδεμα, αλλά δεν εισάγεται στο μοντέλο η προσομοίωση της διαφραγματικής λειτουργίας είναι δυνατή με χρήση δοκών προσομοίωσης διαφράγματος («Δοκός > Διατομή > Είδος μέλους»), όπως φαίνεται στο Σχήμα 50.2.

Απουσία ισχυρής διατμητικής σύνδεσης

Στην περίπτωση μεταλλικών στεγάστρων, όπου οι αντιανέμιοι οριζόντιοι σύνδεσμοι διατάσσονται σε τμήμα μόνο της κάτοψης, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εξασφαλίζουν διαφραγματική λειτουργία.

  • «Κτίριο > Αντισεισμικός > Μέθοδος επίλυσης = Απλοποιημένη φασματική μέθοδος» ή «Δυναμική μέθοδος με στρεπτικά ζεύγη»
  • «Κτίριο > Αντισεισμικός > Υπολογισμός πλασματικού άξονα» = ΟΧΙ»