Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα θεμελιώσεων

Πώς προσομοιώνεται πλάκα γενικής κοιτόστρωσης μεγάλων διαστάσεων;

Χρησιμοποιούνται μέλη επί ελαστικού εδάφους, ορθογωνικής διατομής, διαστάσεων lx/2, ly/2, hf, όπως φαίνεται στο επόμενο σχήμα.

Η απόσταση των μελών προσομοίωσης προτείνεται να είναι 1-2 μέτρα. Δηλαδή 1x,ly<2. Είναι δε σκόπιμο να περνούν μέλη από χαρακτηριστικά σημεία (εκεί όπου αναμένονται μέγιστα ή ελάχιστα).

Οι πεδιλοδοκοί Κ1-Κ2-Κ3, Κ4-Κ5-Κ6, Κ7-Κ4-Κ1, Κ8-Κ5-Κ2, Κ9-Κ6-Κ3 δίνονται με τη διατομή τους bw/h και συνεργαζόμενο πλάτος beff.x=lx/2, beff.y=ly/2.

Οι οπλισμοί που θα προκύψουν ανάγονται ανά μέτρο και αποτελούν τον οπλισμό της πλάκας της κοιτόστρωσης. Με την ίδια τεχνική είναι δυνατόν να προσομοιωθεί το δάπεδο μιας δεξαμενής ή μιας πισίνας.

Tut_39_koitostresi_meg_diast
Προσομοίωση πλάκας γενικής κοιτόστρωσης με εσχάρα πεδιλοδοκών