Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα στατικής προσομοίωσης

Τι επηρεάζει ο τύπος του δομικού συστήματος;

Οι τύποι των δομικών συστημάτων είναι:

  • Πλαισιωτό σύστημα ( nV < 0.35)
  • Διπλό σύστημα (ισοδύναμο με πλαισιακό) (0.35 ≤ nV < 0.50)
  • Σύστημα πλάστιμων τοιχωμάτων (nV ≥ 0.50)
  • Σύστημα ανεστραμμένου εκκρεμούς
  • Στρεπτικά εύκαμπτο σύστημα


Ποιες παράμετροι επηρεάζονται από την κατάταξη του δομικού συστήματος

Επηρεάζει: Παράμετρος Κανονισμός Πρέπει να επιλέγεται με βάση το: nVnV,G

1. Τιμή συντελεστή συμπεριφοράς q

Κτίριο > Συντελεστής q

EC8-1, §5.2.2.2, Πίνακας 5.1 nV Κατά της ασφάλειας όταν μειώνεται το nV
2. Απαίτηση ικανοτικού σχεδιασμού Επίλυση > Απαίτηση ικανοτικού ελέγχου, έλεγχοι στρεπτικής ακαμψίας & κανονικότητας EC8-1, §4.4.2.3(5) nV,G Υπέρ της ασφάλειας όταν μειώνεται το nV
3. Τοπική επίδραση τοιχοπληρώσεων Υποστύλωμα > Σκυρόδεμα > Ύψος lcl ή lc για ικανοτική τέμνουσα EC8-1, §5.9(2), §5.9(4) nV,G Υπέρ της ασφάλειας όταν μειώνεται το nV
4. Επιδράσεις τοιχοπλήρωσης λόγω ύπαρξης «μαλακού» ορόφου (pilotis, κατάστημα) (ΚΠΥ) Όροφος > Αντισεισμικός > Μείωση διατμητικής αντοχής τοιχοπληρώσεων ΔVRw & ΣΠΕΜ δοκών, υποστυλωμάτων, τοιχωμάτων EC8-1, §4.3.6.1(1)Α, §4.3.6.3.2 nV,G Υπέρ της ασφάλειας όταν μειώνεται το nV
5. Περιβάλλουσες τεμνουσών τοιχωμάτων Επιλέγεται από το πρόγραμμα ο τρόπος κατασκευής της περιβάλλουσας τεμνουσών με βάση το nV (εάν είναι διαθέσιμο) ή το nV,G EC8-1, §5.4.2.4 nV Τυχαία υπέρ ή κατά της ασφαλείας όταν μειώνεται το nV
* Όταν το στατικό σύστημα ΔΕΝ είναι στρεπτικά εύκαμπτο ή ανεστραμμένο εκκρεμές η κατάταξή του καθορίζεται από την τιμή του nV.