Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα στατικής προσομοίωσης

Μπορώ να ενισχύσω το κτίριό μου ενισχύοντας μόνο τις τοιχοπληρώσεις του;

Γίνεται έλεγχος της φέρουσας ικανότητας μίας υφιστάμενης κατασκευής, που αποτελείται από ισόγειο και όροφο.
Στο μοντέλο προσομοίωσης του φορέα γίνεται εισαγωγή των τοιχοπληρώσεων ως αμφιαρθρωτών διαγώνιων ράβδων και εξετάζεται η επιρροή τους κατά την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας της κατασκευής (βλ. αναλυτικά το «Παράδειγμα αποτίμησης με τοιχοπληρώσεις»).

Τοιχοπληρώσεις
Σχήμα 1: Σύγκριση των διαγραμμάτων Δύναμης – Μετακίνησης που προέκυψαν κατά την αποτίμηση φ.ι. του φορέα, λαμβάνοντας ή όχι υπόψη την επιρροή των τοιχοπληρώσεων.

Στάθμη επιτελεστικότητας Χωρίς τοιχοπληρώσεις Με άοπλες τοιχοπληρώσεις Με ενισχυμένες τοιχοπληρώσεις
λmax υποστυλωμάτων
Σημαντικές βλάβες 1.63 0.57 0.16
Οιονεί κατάρρευση 1.62 0.56 0.34
λmax δοκών
Σημαντικές βλάβες 2.19 0.58 0.19
Οιονεί κατάρρευση 2.19 0.55 0.40
λmax τοιχοπληρώσεων
Σημαντικές βλάβες - 2.41 0.60
Οιονεί κατάρρευση - - 0.66

Πίνακας 1: Οι μέγιστοι λόγοι επάρκειας υποστυλωμάτων, δοκών και τοιχοπληρώσεων για τις στάθμες επιτελεστικότητας SD και NC.


Παρατηρούμε ότι:

  • υποστυλώματα και οι δοκοί ικανοποιούν το στόχο της αποτίμησης, όταν ληφθεί υπόψη η επιρροή των τοιχοπληρώσεων. Οι λόγοι επάρκειάς τους μειώνονται περαιτέρω με την ενίσχυση κάποιων τοιχοπληρώσεων.
  • Όλες οι τοιχοπληρώσεις ικανοποιούν το στόχο της αποτίμησης, μετά την ενίσχυση κάποιων τοιχοπληρώσεων.

Συμπέρασμα

Λαμβάνοντας υπόψη την επιρροή των τοιχοπληρώσεων κατά την αποτίμηση φ.ι. του φορέα συμπεραίνουμε ότι δεν απαιτείται ενίσχυση κάποιου μέλους!

Αν αποφασίσουμε να ενισχύσουμε κάποιες τοιχοπληρώσεις τότε ο στόχος της αποτίμησης ικανοποιείται όχι μόνο για το σκελετό του κτιρίου αλλά και για τις ίδιες τις τοιχοπληρώσεις!