Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
 • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
 • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
 • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα μεταλλικών

Πώς υπολογίζω σύνδεση αποκατάστασης συνέχειας με το πρόγραμμα υπολογισμού συνδέσεων;

Το αρχείο της μελέτης από το Fespa που χρησιμοποιούμε, είναι το αρχείο monorofo.tek από τα «Έγγραφα > LH SOFTWARE > Παραδείγματα > Στατικά > Μεταλλικά» που ακολουθούν την εγκατάσταση του Fespa.

Έστω ότι θα ελεγχθεί η επάρκεια της αποκατάστασης συνέχειας της Δοκού Δ8.1(0) στο μέσον της, δηλαδή 2.5m από τον κόμβο αρχής της δοκού, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 1. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το αρχείο να έχει επιλυθεί και όλες οι διατομές του να προκύπτουν επαρκείς.

Fespa tutorial - σύνδεση αποκατάστασης συνέχειας - σχήμα 1
Σχήμα 1: Το πλαίσιο του παραδείγματος με εστίαση στην υπό εξέταση δοκό και στο σημείο της αποκατάστασης συνέχειας.

Από το αρχείο της μελέτης, εκτός από τις διατομές των μελών, είναι γνωστά και τα εντατικά μεγέθη για όλες τις φορτίσεις και τους συνδυασμούς τους. Στο Σχήμα 2 παρουσιάζεται το διάγραμμα ροπών κάμψης της δοκού του παραδείγματος, για το συνδυασμό φόρτισης της σεισμικής περιβάλλουσας, που αποτελεί και τον κρίσιμο συνδυασμό φόρτισης, όπως θα προκύψει στη συνέχεια.

<b>Σχήμα 2:</b> Παράδειγμα διαγράμματος ροπών κάμψης της εξεταζόμενης δοκού.
Σχήμα 2: Παράδειγμα διαγράμματος ροπών κάμψης της εξεταζόμενης δοκού.
<b>Εικόνα 1:</b> Εντατικά μεγέθη δοκού Δ8.1(0), όπως εκτυπώνονται στο Τεύχος του Fespa.
Εικόνα 1: Εντατικά μεγέθη δοκού Δ8.1(0), όπως εκτυπώνονται στο Τεύχος του Fespa.

Υπολογισμός σύνδεσης αποκατάστασης συνέχειας

 • Από «Αρχείο > Επιλογή τύπου σύνδεσης», επιλέγεται ο τύπος σύνδεσης «Αποκατάσταση συνέχειας δοκού» (Εικόνα 1).
 • Επιλέγεται επίσης και το αρχείο επίλυσης *.tek από το Fespa, είτε από «Αρχείο > Εισαγωγή λυμένου κτιρίου Fespa – Tekton» της βασικής γραμμής εργαλείων είτε επιλέγοντας «Χρήση γνωστού κτιρίου» στη μάσκα εισαγωγής γεωμετρικών στοιχείων (Εικόνα 2).

<b>Εικόνα 2:</b> Μάσκα επιλογής τύπου σύνδεσης προγράμματος συνδέσεων.
Εικόνα 2: Μάσκα επιλογής τύπου σύνδεσης προγράμματος συνδέσεων.
<b>Εικόνα 3:</b> Επιλογή εισαγωγής δεδομένων από το Fespa από την καρτέλα βασικής γεωμετρίας.
Εικόνα 3: Επιλογή εισαγωγής δεδομένων από το Fespa από την καρτέλα βασικής γεωμετρίας.

 • Επιλέγεται η δοκός Δ8.1(0) ως δοκός στην οποία θα γίνει αποκατάσταση συνέχειας.
 • Επιλέγεται η απόσταση 2.5m ως απόσταση από τον κόμβο αρχής της δοκού (Εικόνα 4).

<b>Εικόνα 4:</b> Για τον έλεγχο της σύνδεσης αποκατάστασης, ορίζετε τα όνομα της δοκού: Δ8.1(0) διατομής IPE220 αλλά και την απόσταση από τον κόμβο αρχής.
Εικόνα 4: Για τον έλεγχο της σύνδεσης αποκατάστασης, ορίζετε τα όνομα της δοκού: Δ8.1(0) διατομής IPE220 αλλά και την απόσταση από τον κόμβο αρχής.
<b>Εικόνα 5:</b> Επιλογές αυτόματων υπολογισμών για τη σύνδεση αποκατάστασης συνέχειας στην καρτέλα «Αποκατάσταση συνέχειας».
Εικόνα 5: Επιλογές αυτόματων υπολογισμών για τη σύνδεση αποκατάστασης συνέχειας στην καρτέλα «Αποκατάσταση συνέχειας».

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 5 υπάρχει η δυνατότητα επιλογής αυτόματων υπολογισμών για:

 • τις διαστάσεις και την ποιότητα του χάλυβα του ελάσματος αποκατάστασης του πέλματος,
 • την κοχλίωση αποκατάστασης του πέλματος,
 • τις διαστάσεις και την ποιότητα του χάλυβα του ελάσματος αποκατάστασης του κορμού,
 • την κοχλίωση αποκατάστασης του κορμού.

Η προεπιλεγμένη ενεργοποίηση των αυτόματων υπολογισμών μας βοηθάει στην αρχική προσέγγιση του προβλήματος, πληρώντας τους βασικούς περιορισμούς. Ο χρήστης μπορεί να απενεργοποιήσει τους αυτόματους υπολογισμούς για να διερευνήσει διαφορετικές διατάξεις για την αποκατάσταση συνέχειας.

<b>Εικόνα 6:</b> Η καρτέλα «Φορτία» με τις καταπονήσεις της υπό εξέταση δοκού για κάθε έναν από τους συνδυασμούς φορτίσεων του αρχείου *.tek.
Εικόνα 6: Η καρτέλα «Φορτία» με τις καταπονήσεις της υπό εξέταση δοκού για κάθε έναν από τους συνδυασμούς φορτίσεων του αρχείου *.tek.
<b>Εικόνα 7:</b> Τμήμα της μάσκας αποτελεσμάτων με τα εντατικά μεγέθη στο υπό εξέταση σημείο της σύνδεσης αποκατάστασης.
Εικόνα 7: Τμήμα της μάσκας αποτελεσμάτων με τα εντατικά μεγέθη στο υπό εξέταση σημείο της σύνδεσης αποκατάστασης.

Το πρόγραμμα εμφανίζει στην καρτέλα «Φορτία» τις φορτίσεις της υπό εξέταση δοκού για όλους τους συνδυασμούς δράσεων. Στην Εικόνα 6, η υπογραμμισμένη 3η φόρτιση αντιστοιχεί στο συνδυασμό σεισμικών δράσεων, 1.00 G + 1.00 Q. Ο συνδυασμός αυτός είναι κρίσιμος προφανώς για το εξεταζόμενο σημείο αποκατάστασης της δοκού, 2.5m από το άκρο της δηλαδή, και όχι για το άκρο της δοκού για το οποίο εμφανίζονται τα φορτία στη συγκεκριμένη καρτέλα. (Οι καταπονήσεις στο μέσον της δοκού, όπου και εξετάζεται η αποκατάσταση συνέχειας, εμφανίζονται στη μάσκα υπολογισμών, Εικόνα 7 και στο Τεύχος Μελέτης, Εικόνα 1).

Αρχική δοκιμή

Με «Διαστασιολόγηση σύνδεσης» γίνεται η επίλυση. Όπως φαίνεται στη μάσκα αποτελεσμάτων (Εικόνα 7), η κρίσιμη φόρτιση είναι η 3η, και οι έλεγχοι πληρούνται.


Σημείωση: Η σύνδεση αποκατάσταση συνέχειας είναι διαθέσιμη από την έκδοση Fespa 5.4.0.14, εκδοση προγράμματος υπολογισμού συνδέσεων 1.9.0.0.