Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα μεταλλικών

Πώς υπολογίζω σύνδεση κοιλοδοκού με το πρόγραμμα υπολογισμού συνδέσεων;

Έστω ότι θα ελεγχθεί η επάρκεια του κόμβου στον οποίο συντρέχουν οι δοκοί Δ2.3(0), Δ2.4(0), Δ25.1(1), Δ26.1(1) κόμβων του φορέα που απεικονίζεται στο Σχήμα 1. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το αρχείο μελέτης να έχει επιλυθεί στο στατικό πρόγραμμα Fespa και όλες οι διατομές του να προκύπτουν επαρκείς.

tutorial_fespa_syndesi_koilodokou_1
Σχήμα 1: Οι δοκοί του πλαισίου του παραδείγματος και ο κόμβος που θα εξεταστεί.

Από το αρχείο της μελέτης, εκτός από τις διατομές των μελών, είναι γνωστά και τα εντατικά μεγέθη για όλες τις φορτίσεις και τους συνδυασμούς τους.

Στο Σχήμα 2 παρουσιάζεται το διαγράμμα αξονικών δυνάμεων του πλαισίου του παραδείγματος, για το συνδυασμό φόρτισης 1.15 G + 1.50 QΑ. Ο συγκεκριμένος συνδυασμός φορτίσεων δίνει έναν εκ των δυσμενέστερων συνδυασμών αξονικών φορτίσεων για τις δοκούς που συντρέχουν στον κόμβο που θα ελεγχθεί.

<b>Σχήμα 2:</b> Παράδειγμα διαγράμματος αξονικών δυνάμεων του πλαισίου του παραδείγματος.
Σχήμα 2: Παράδειγμα διαγράμματος αξονικών δυνάμεων του πλαισίου του παραδείγματος.
<b>Σχήμα 3:</b>Εντατικά μεγέθη δοκού Δ25.1(1), όπως εκτυπώνονται στο Τεύχος μελέτης του Fespa.
Σχήμα 3:Εντατικά μεγέθη δοκού Δ25.1(1), όπως εκτυπώνονται στο Τεύχος μελέτης του Fespa.

Κόμβος Ν – Σύνδεση κοιλοδοκού

  • Από «Αρχείο > Επιλογή τύπου σύνδεσης», επιλέγεται ο τύπος σύνδεσης «σύνδεση κοιλοδοκού» (Εικόνα 1).
  • Επιλέγεται επίσης και το αρχείο επίλυσης *.tek από το Fespa, είτε από «Αρχείο > Εισαγωγή λυμένου κτιρίου Fespa – Tekton» της βασικής γραμμής εργαλείων είτε επιλέγοντας «Χρήση γνωστού κτιρίου» στη μάσκα εισαγωγής γεωμετρικών στοιχείων (Εικόνα 2).

<b>Εικόνα 1:</b> Μάσκα επιλογής τύπου σύνδεσης προγράμματος συνδέσεων.
Εικόνα 1: Μάσκα επιλογής τύπου σύνδεσης προγράμματος συνδέσεων.
<b>Εικόνα 2:</b> Επιλογή εισαγωγής δεδομένων από το Fespa από την καρτέλα βασικής γεωμετρίας.
Εικόνα 2: Επιλογή εισαγωγής δεδομένων από το Fespa από την καρτέλα βασικής γεωμετρίας.

  • Επιλέγονται τα επιθυμητά μέλη Δ2.3(0) ως πέλμα, Δ.25.1(1) ως αριστερό διαγώνιο και Δ26.1(1) ως κεντρικό διαγώνιο μέλος (Εικόνα 3). Στην Εικόνα 4 φαίνεται το μήνυμα ελέγχου, στο κάτω αριστερά μέρος της οθόνης του προγράμματος, ότι η εκκεντρότητα είναι μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη.

<b>Εικόνα 3:</b> Για τον έλεγχο του κόμβου, ορίζετε τα ονόματα των μελών που συντρέχουν εκεί: το πέλμα Δ2.3(0) διατομής SHS80x6 με τις δοκούς Δ25.1(1) και Δ26.1(1) διατομής CHS60.3×5.
Εικόνα 3: Για τον έλεγχο του κόμβου, ορίζετε τα ονόματα των μελών που συντρέχουν εκεί: το πέλμα Δ2.3(0) διατομής SHS80x6 με τις δοκούς Δ25.1(1) και Δ26.1(1) διατομής CHS60.3×5.
<b>Εικόνα 4:</b> Μήνυμα ελέγχου εκκεντρότητας
Εικόνα 4: Μήνυμα ελέγχου εκκεντρότητας

  • Επιλέγουμε τον αυτόματο γεωμετρικό σχεδιασμό για να βοηθηθούμε από τους αυτόματους γεωμετρικούς υπολογισμούς στην εκπλήρωση των γεωμετρικών ελέγχων (Εικόνα 5). Το πρόγραμμα ξεκινάει τους ελέγχους από γεωμετρία μηδενικής εκκεντρότητας. Στη συγκεκριμένη σύνδεση, όταν η εκκεντρότητα είναι μηδενική, πληρούνται και οι υπόλοιποι έλεγχοι για τη γεωμετρία της σύνδεσης.
  • Το πρόγραμμα έχει διαβάσει όλες τις φορτίσεις και τα δεδομένα των μελών. Στην καρτέλα «Φορτία» εμφανίζονται οι φορτίσεις για όλους τους συνδυασμούς δράσεων. Στην Εικόνα 6, η υπογραμμισμένη 16η φόρτιση αντιστοιχεί στο συνδυασμό δράσεων, 1.15 G + 1.50 QΑ.

<b>Εικόνα 5:</b>Επιλογή του αυτόματου γεωμετρικού σχεδιασμού.
Εικόνα 5:Επιλογή του αυτόματου γεωμετρικού σχεδιασμού.
<b>Εικόνα 6:</b>Η καρτέλα «Φορτία» με τις καταπονήσεις των μελών του εξεταζόμενου κόμβου για κάθε έναν από τους συνδυασμούς φορτίσεων του αρχείου *.tek.
Εικόνα 6:Η καρτέλα «Φορτία» με τις καταπονήσεις των μελών του εξεταζόμενου κόμβου για κάθε έναν από τους συνδυασμούς φορτίσεων του αρχείου *.tek.

Αρχική δοκιμή

Με «Διαστασιολόγηση σύνδεσης» γίνεται η επίλυση. Όπως φαίνεται στη μάσκα αποτελεσμάτων, ο δυσμενέστερος συνδυασμός φόρτισης είναι ο ΣΦ8, με αριθμό φόρτισης 16. Οι έλεγχοι πληρούνται, και για τον δυσμενέστερο συνδυασμό φόρτισης, ο κρίσιμος λόγος ικανότητας είναι ίσος με 0.10, πολύ μικρότερος από το όριο της μονάδας, οπότε η επίλυση είναι αποδεκτή.


Σημείωση: Σύντομα διαθέσιμη με τη νέα έκδοση 7.2.