Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Αντισεισμική ενίσχυση πολυκατοικίας επί Pilotis με μεταλλικά χωρικά πλαίσια

Αντισεισμική ενίσχυση πολυκατοικίας επί Pilotis με μεταλλικά χωρικά πλαίσια

Αντικείμενο αυτής της διπλωματικής εργασίας, είναι η σεισμική αποτίμηση και η απαιτούμενη ενίσχυση, υπάρχουσας πολυκατοικίας σκυροδέματος επί pilotis.

Αρχικά γίνεται η κατασκευή, του γεωμετρικού και στατικού προσομοιώματος, του υφιστάμενου φορέα. Κατα την ανάπτυξη του προσομοιώματος εξασφαλίζεται ότι η γεωμετρία και οι οπλισμοί των διατομών, αντιστοιχούν στα δεδομένα της αρχικής μελέτης της κατασκευής.

Ακολουθεί η σεισμική αποτίμηση του υφιστάμενου φορέα, με την μέθοδο των σταθμών επιτελεστικότητας και βασιζόμενη στις διατάξεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ. Συγκεκριμένα, επιλέγονται οι προς έλεγχο στόχοι σεισμικής ικανότητας, εφαρμόζεται η στατική ανελαστική ανάλυση (pushover) για τριάντα δύο διαφορετικές περιπτώσεις οριζόντιας φόρτισης και κατασκευάζονται οι αντίστοιχες καμπύλες ικανότητας και τα φάσματα απαίτησης – ικανότητας (ADRS). Προσδιορίζονται σε κάθε φάσμα ικανότητας, οι στάθμες επιτελεστικότητας και τα αντίστοιχα σημεία επιτελεστικότητας. Πραγματοποιείται ο έλεγχος στοχευόμενης ικανότητας και αποδεικνύεται η σεισμική ανεπάρκεια, του υφιστάμενου φορέα.

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η διαδικασία αναζήτησης της εφαρμοζόμενης λύσης ενίσχυσης, με βάση την οποία επιλέγεται η τελικώς εφαρμοζόμενη λύση. Η επιλεχθείσα λύση περιλαμβάνει την κατασκευή μεταλλικών χωρικών πλαισίων κατάλληλα συνδεόμενων με το υπάρχον κτίριο και με σκοπό την αύξηση της αντοχής, της δυσκαμψίας και της συνολικής πλαστιμότητας του υφιστάμενου φορέα. Οι νέοι μεταλλικοί φορείς (χωρικά πλαίσια), διαστασιολογούνται με βάση τους Ευρωκώδικες και στη συνέχεια αποτιμάται η σεισμική επάρκεια του νέου ενιαίου φορέα, που προκύπτει από την σύνδεση του υφιστάμενου με τα νέα κτίρια. Η αποτίμηση γίνεται, όπως προηγουμένως, με την μέθοδο των σταθμών επιτελεστικότητας και αποδεικνύεται πως η εφαρμοζόμενη λύση καθιστά τον φορέα επαρκή, έναντι των προκαθορισμένων στόχων.

Τέλος καταγράφονται οι παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα που προκύπτουν, από την σύγκριση των δύο φορέων (του υφιστάμενου και του ενισχυμένου), αλλά και από τον έλεγχο της εφαρμοζόμενης λύσης, ως προς τα τεχνικά και γενικά κριτήρια που προβλέπει ο Ελληνικός Κανονισμός Επεμβάσεων.