Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα χειρισμού

Ποιές συντομεύσεις του πληκτρολογίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την εισαγωγή κειμένου στο Master;

Ορισμένα πλήκτρα χρησιμοποιούνται συχνά κατά τη σχεδίαση, τόσο επειδή ενεργοποιούν πολύ χρήσιμες λειτουργίες όσο και διότι ενεργοποιούνται παράλληλα με την εκτέλεση όλων των εντολών. Πληκτρολογούνται με το χέρι του χρήστη που δεν κρατά το mouse, με αποτέλεσμα να μη διακόπτεται η ροή της εργασίας.

Πλήκτρα

Ιδιότητες

Delete ή S

(Απ)ενεργοποίηση έλξεων

Insert ή O

(Απ)ενεργοποίηση ορθογωνικής σχεδίασης

Home

Zoom όλα

End

Επανασχεδίαση

PgUp

Αυξάνει το βήμα της βηματικής μετακίνησης

PgDn

Μειώνει το βήμα της βηματικής μετακίνησης

+ (Αριθμητικό)

Μεγαλώνει το σχέδιο μέσα στην οθόνη (zoom in)

– (Αριθμητικό)

Μικραίνει το σχέδιο μέσα στην οθόνη (zoom out)

→←

Μετακινεί το σχέδιο δεξιά ή αριστερά μέσα στην οθόνη

Μετακινεί το σχέδιο άνω ή κάτω, μέσα στην οθόνη/p>

F5

Εμφάνιση εργαλειοθήκης

F6

Εμφάνιση πλαισίου παραμέτρων

F7

Εμφάνιση πλαισίου ειδών (μόνο για το «Τέκτων»)

F8

Εμφάνιση γραμμής πληροφοριών

Control + F6

Εναλλαγή μεταξύ παραθύρων

Control + Z

Αναίρεση πράξης (undo)

Control + Y

Αναίρεση αναίρεσης (redo)

Έχοντας το πληκτρολόγιο στα Ελληνικά, κατά την εισαγωγή κειμένου, πατώντας Control + Alt + …

Πλήκτρα

Ιδιότητες

2 ή 3 ή 0

Ύψωση στο τετράγωνο ή στον κύβο ή εισαγωγή συμβόλου των μοιρών

-

±

=

½

E

R

®

C

©

[

«

]

»

5

§