Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα μεταλλικών

Πότε και πώς λαμβάνονται υπόψη οι δράσεις ατελειών;

Σύμφωνα με τον EC3-1-1, §5.3, η επιρροή των ατελειών (γεωμετρικών, κατασκευαστικών, τοποθέτησης) πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό των φορέων:

Αυτό γίνεται με την παραδοχή ισοδύναμων γεωμετρικών ατελειών με τη μορφή αρχικών κλίσεων φ:

φ=φo*αh*αm, [EC3, §5.3.2(3)]

όπου:

Faq_49_eq
Το Fespa δίνει για τον υπολογισμό των ατελειών δύο εναλλακτικές επιλογές:

  • Αυτόματος υπολογισμός από το πρόγραμμα

Με την εντολή «Παραγωγές > Υπολογισμός ατελειών χωρικού πλαισίου» το πρόγραμμα υπολογίζει αυτόματα το συντελεστή και δημιουργεί 4 δράσεις ατελειών (Πίνακας 808: «Δράσεις ατελειών»).

Αφού γίνει «Υπολογισμός ατελειών χωρικού πλαισίου» και «Παραγωγή συνδυασμών δράσεων» δημιουργούνται αυτόματα όλοι οι αναγκαίοι συνδυασμοί (Πίνακας 816: «Συνδυασμοί δράσεων»). Οι δράσεις ατελειών ως δράσεις καταναγκασμού δε συμπεριλαμβάνονται σε συνδυασμούς με σεισμό.

Πίνακας 816:Συνδυασμοί δράσεων
Πίνακας 816:Συνδυασμοί δράσεων
Πίνακας 808: Δράσεις ατελειών
Πίνακας 808: Δράσεις ατελειών

  • Υπολογισμός από το χρήστη

Ο χρήστης υπολογίζει την τιμή του συντελεστή Φ με βάση όσα ορίζει ο EC3 και εισάγει την υπολογιζόμενη τιμή στον Πίνακα 808: «Δράσεις ατελειών» στο αντίστοιχο πεδίο, αφού πρώτα θέσει «Όχι» τιμή του πεδίου «Αυτόματος υπολογισμός» του ίδιου πίνακα.