Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
 • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
 • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
 • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα θεμελιώσεων

Πώς εισάγω κτίριο με ανισόσταθμη θεμελίωση;

Περιγραφή ορόφου 0
Περιγραφή ορόφου 0
 • Περιγραφή ορόφου 0

  Περιγράφεται ολόκληρη η κάτοψη μαζί με τα υποστυλώματα που θα θεμελιωθούν σε διαφορετικό επίπεδο (Π.χ. Κ5 και Κ6), αφού δηλωθεί ως «Όροφος θεμελίωσης» ο όροφος -1.

Παραγωγή ορόφου 1
Παραγωγή ορόφου 1
 • Παραγωγή ορόφου 1

  Από τον όροφο 0 γίνεται παραγωγή του ορόφου 1 και στη συνέχεια διαγραφή της πλάκας του ορόφου 0.

Διαγραφή στύλων
Διαγραφή στύλων
 • Διαγραφή στύλων

  Στον όροφο 0 διαγράφονται τα υποστυλώματα Κ5 και Κ6 που θα θεμελιωθούν σε υψηλότερη στάθμη.

  Μετατροπή των δοκών τύπου «Ανωδομής» που συντρέχουν στα υποστυλώματα σε συνδετήριες (Δοκός > Διατομή).

  Μετατροπή των περιμετρικών δοκών υπογείου τύπου «Ανωδομής» σε «Τοίχωμα υπογείου».

Παραγωγή θεμελίωσης
Παραγωγή θεμελίωσης

 • Παραγωγή θεμελίωσης

  Παραγωγή θεμελίωσης στον όροφο -1 βάσει του ορόφου 0. Οι δοκοί που παράγονται κάτω από «Τοιχώματα υπογείου» είναι αυτόματα τύπου «Πεδιλοδοκός – τοίχωμα υπογείου».

  Διαγραφή στον όροφο -1 των δοκών κόμβων που δεν απαιτούνται, καθώς και των λοιπών κόμβων Λ5(-1), Λ6(-1).

Κατασκευή υπόλοιπης θεμελίωσης
Κατασκευή υπόλοιπης θεμελίωσης

 • Κατασκευή υπόλοιπης θεμελίωσης

  Προσθήκη πεδίλων Π5 και Π6.

  Οι κόμβοι Λ5(0) και Λ6(0) αποκτούν αυτόματα «οριζόντιες στηρίξεις». Καθορίζεται ως «Όροφος θεμελίωσης» ο όροφος 0. Με αυτόν τον τρόπο μηδενίζεται η ομάδα δ διαφράγματος όλων των κόμβων από την θέση αυτή και χαμηλότερα, έτσι ώστε να πραγματοποιούνται μόνο οι διατάξεις του EC2 και όχι έλεγχοι δυστρεψίας, φαινομένων Ρ-Δ κλπ.