Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα στατική προσομοίωσης

Πώς μπορούμε να αποφύγουμε τον ικανοτικό έλεγχο κόμβων στον τελευταίο όροφο κτιρίων με απόληξη κλιμακοστασίου;

Στο Σχήμα 56.1 το πρόγραμμα λαμβάνει ως τελευταίο όροφο τον όροφο 5 (απόληξη κλιμακοστασίου), ενώ πραγματοποιεί ικανοτικό έλεγχο κόμβων και στον όροφο 4 ο οποίος κανονιστικά απαλλάσσεται αφού στην ουσία αυτός είναι ο τελευταίος.

Για την αποφυγή του ικανοτικού ελέγχου κόμβων στον όροφο 4 τροποποιούνται οι εξής παράμετροι:

  • «Όροφος > Σκυρόδεμα > Iκανοτικός έλεγχος κόμβων = Όχι»,
  • «Όροφος > Σκυρόδεμα > Εξασφάλιση κοντού υποστυλώματος = Προσαύξηση εντατικών μεγεθών».

Παρατήρηση
Ακόμα και αν εξαιρεθεί ο ικανοτικός έλεγχος κόμβων, υπάρχει περίπτωση ορισμένα υποστυλώματα να ελεγχθούν και να οπλιστούν ικανοτικά. Αυτό γίνεται επειδή τα υποστυλώματα αυτά έχουν μικρό λόγο διάτμησης (αS<2.5) και ως εκ τούτου χαρακτηρίζονται «κοντά» σύμφωνα με την §18.4.9 του ΕΚΩΣ. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω προκύπτει η τοποθέτηση οπλισμού σημαντικού μεγέθους, ο οποίος ,λόγω ομοιομόρφισης, συνεχίζεται μέχρι τους κάτω ορόφους. Έτσι, στον τελευταίο όροφο, είναι γενικά πιο οικονομικό οι κοντοί στύλοι να αντιμετωπίζονται με «προσαύξηση εντατικών μεγεθών» και όχι με «ικανοτικό έλεγχο κόμβων».