Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα θεμελιώσεων

Πώς παράγεται θεμελίωση με γενική κοιτόστρωση;

Tut_38_koitosrwsi
Διαστάσεις πεδιλοδοκού
  • Στην κάρτα «Πεδιλοδοκοί» των «Παραγωγών» εισάγονται οι επιθυμητές τιμές διαστάσεων h, hf, bw, beff της πεδιλοδοκού.Ως τύπος διατομής των πεδιλοδοκών εκλέγεται η ανεστραμμένη πλακοδοκός. Το συνεργαζόμενο πλάτος προκύπτει από τη σχέση:

Tut_38_equation_1_120

όπου: hf το πάχος της πλάκας, Ε το μέτρο ελαστικότητας του Ω.Σ. & Ks ο δείκτης εδάφους.

Το πλάτος beff, μπορεί να ορίζεται βάσει της απόστασης μεταξύ των δοκών στην κάτοψη, ως το ημιπλάτος των δύο εκατέρωθεν πλακών. Για τα συνήθη εδάφη και πάχη πλακών, η τιμή του beff που προκύπτει από τον προηγούμενο τύπο είναι ίση με 4.0 ~ 5.0μ. Έτσι, υπέρ της ασφαλείας, προτείνεται να εκλεγεί τιμή ίση με 2.0 ~ 2.5μ.

  • Δίνεται η εντολή «Παραγωγή γενικής κοιτόστρωσης» και επιλογή του ορόφου του οποίου η συνδεσμολογία θα αντιγραφεί στη θεμελίωση. Έτσι, στον όροφο θεμελίωσης παράγονται πεδιλοδοκοί και πλάκες, αντικαθιστώντας οτιδήποτε υπήρχε σε αυτόν.

Οι παραγόμενες πεδιλοδοκοί είναι μέλη του χωρικού. Ως εκ τούτου, οι αναπτυσσόμενες τάσεις εδάφους προκύπτουν από την επίλυση, ως αντιδράσεις των φορτίων της ανωδομής.

Οι παραγόμενες πλάκες φορτίζονται με ομοιόμορφο φορτίο αντίδρασης εδάφους ίσο με:

Tut_38_equation_2

Το φορτίο αυτό οδηγεί σε αποτελέσματα προς την πλευρά της ασφάλειας.

  • Αλλαγή του πάχους hf των πλακών της κοιτόστρωσης, με τις εντολές «Πάρε / Δώσε παραμέτρους», ή μέσω των πινάκων. Για ενιαίο πάχος της πλάκας κοιτόστρωσης, δώστε:

h=hΠΛΑΚΑΣ και hf=h-0,05

  • Επίλυση και οπλισμός του κτιρίου. Αν το πλάτος έδρασης beff των πεδιλοδοκών είναι ανεπαρκές, το πρόγραμμα θα εμφανίσει μήνυμα σφάλματος για υπέρβαση φέρουσας ικανότητας εδάφους ή ειδοποίηση για υπέρβαση επιτρεπομένων τάσεων. Τότε πρέπει να αυξηθεί το beff και να γίνει νέα επίλυση.

 

 


Παρατήρηση

Η παρούσα προσομοίωση κρίνεται προσεγγιστική και παρέχει περιορισμένη πληροφόρηση στον μελετητή για την συμπεριφορά της θεμελίωσης. Για την εξασφάλιση της απαιτούμενης ακρίβειας αποτελεσμάτων και για την καλύτερη εποπτεία της συμπεριφοράς του συστήματος θεμελίωσης προτιμήστε προσομοίωση με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία (συνεργαζόμενο πρόγραμμα fepla).