Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa tutorials - Θέματα στατική προσομοίωσης

Τί είναι η «Προσαρμογή Δοκών»; – Πώς εξασφαλίζεται η η διαφραγματική λειτουργία;

  • Η διαφραγματική λειτουργία των ορόφων εξασφαλίζεται από τις ροπές αδρανείας Ι2 των πλακοδοκών. Ο συντελεστής διαφραγματικής λειτουργίας δοκών (default=10.000) πολλαπλασιάζει τις ροπές αδρανείας των πλακοδοκών για να προσομοιωθεί το απαραμόρφωτο των πλακών.

Tut_24_equation_5

  • Η ροπή Ιy (ή 2) εξαρτάται από το συνεργαζόμενο πλάτος δοκού (beff).
  • Εντολές «Προσαρμογή δοκών – πλακών» icon_Adjust-d ή «Όλοι οι όροφοι» icon_allfloor της ονότητας «Παραγωγές» icon_PRODUCE

Το συνεργαζόμενο πλάτος των δοκών (beff) υπολογίζεται αυτόματα από τις Εντολές των Παραγωγών «Προσαρμογή δοκών – πλακών» & «Όλοι οι όροφοι». Η προσαρμογή των δοκών γίνεται μετά την εισαγωγή των πλακών. Η διατομή της δοκού πρέπει να είναι πλακοδοκός.

  • Αν οι διατομές των δοκών είναι ορθογωνικές, δεν υπολογίζεται συνεργαζόμενο πλάτος δοκών και δεν υπάρχει διαφραγματική λειτουργία.
  • Το συνεργαζόμενο πλάτος των δοκών φαίνεται αν από τα διαφανή ενεργοποιηθεί το φτερό δοκού, «Διαφανή > Στατικά – Εμφάνιση > Φτερό Δοκού».
Tut_24_diafragmatiki_leitourgia
Φορέας χωρίς διαφραγματική λειτουργία σε όλη την κάτοψη λόγω μεγάλου ανοίγματος. Εμφάνιση φτερού δοκού για έλεγχο beff


Προσοχή

Αν κάνετε προσαρμογή δοκών πριν την εισαγωγή των πλακών, το πρόγραμμα μετατρέπει αυτόματα τις διατομές των δοκών από πλακοδοκούς σε ορθογωνικές.

Αν ξανακάνετε προσαρμογή δοκών και μετά την εισαγωγή των πλακών το πρόγραμμα επαναφέρει διατομή πλακοδοκού στις δοκούς που συνδέονται με πλάκα εκτός αν έχετε θέσει «Όχι» την παράμετρο «Παραγωγές > Προσαρμογή δοκών – πλακών > Μετατροπή ορθογωνικών δοκών σε πλακοδοκούς».