Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Τέκτων tutorials - Θέματα χειρισμού

Πώς γίνεται η ορθή εισαγωγή συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87′ από το τοπογραφικό όργανο στο Fespa-Τekton;

Όλες οι εξαρτημένες συντεταγμένες από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987, μπορούν να αντιγραφούν εύκολα σε ένα απλό πρόγραμμα, όπως το Windows Notepad («Σημειωματάριο»), και να γίνει εξαγωγή τους σε μορφή όπως (*.ΤΧΤ, *.CSV) για την εισαγωγή τους στο Fespa-Tekton και σχεδίαση του Τοπογραφικού Διαγράμματος.

Tut_75_egsa
Παράμετροι και εντολές του «Τοπογραφικού»

Αφού έχουμε δημιουργήσει το αρχείο με τις εξαρτημένες συντεταγμένες, επιλέγουμε:

  • Από τις παραμέτρους του Τοπογραφικού, το χαρακτήρα του χωρισμού των στηλών μεταξύ των συντεταγμένων (συνήθως TAB) και έπειτα το χαρακτήρα της υποδιαστολής που έχουν τα δυο τελευταία δεκαδικά ψηφία των σημείων,
  • Την εντολή «Εισαγωγή σημείων από αρχείο» icon_Point_AddFromFile
  • Από το αναδυόμενο παράθυρο την επιλογή του αρχείου των εξαρτημένων συντεταγμένων μορφής (*.txt, *.csv) που είχαμε δημιουργήσει.

Tut_75_2_egsa
Αντιγραφή των εξαρτημένων συντεταγμένων

Για τον καθορισμό του Πολυγώνου επιλέγουμε:

  • Την εντολή «Καθορισμός πολυγώνου» icon_HATCH3 της οντότητας «Τοπογραφικό» και έπειτα τα σημεία που δημιουργούν κλειστό πολύγωνο,
  • με την εντολή της «Κατασκευής» icon_KATASK , κλείνουμε το πολύγωνο που έχουμε επιλέξει και δημιουργούμε το Τοπογραφικό Διάγραμμα, με όλα τα εξαρτημένα σημεία και τις διαστάσεις των πλευρών του.

Tut_75_3_egsa
Δημιουργία πολυγώνου