Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
 • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
 • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
 • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Εφαρμοζόμενοι κανονισμοί

 • Ευρωκώδικας 3 – Υπολογισμός Κατασκευών από Χάλυβα ENV 1993-1-1/1992.
 • Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός – έκδοση 2000, ΦΕΚ 2184β – 20 Δεκεμβρίου 1999.
 • Διόρθωση λαθών στον Ελληνικό Αντισεισμικό κανονισμό(ΕΑΚ-2000), ΦΕΚ 423β – 12 Απριλίου 2001.
 • Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης έγκρισης του «Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού», ΦΕΚ 781β – 18 Ιουνίου 2003.
 • Τροποποίηση διατάξεων του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού ΕΑΚ-2000 λόγω αναθεώρησης του Χάρτη Σεισμικής Επικινδυνότητας, ΦΕΚ 1154β – 12 Αυγούστου 2003.

Άλλοι Σχετικοί Κανονισμοί και Διατάξεις

 • Ευρωκώδικας 1 – Βάσεις σχεδιασμού και δράσεων στις κατασκευές ENV 1991-1-1-1994.
 • Ελληνικός κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ-2000, ΦΕΚ 1329β – 6 Νοεμβρίου 2000.
 • Ελληνικός Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 97, ΦΕΚ 315/Β/17-4-97.

Έλεγχοι μελών από δομικό χάλυβα – Σύνοψη των ελέγχων κατά EC3

 • Κατηγοριοποίηση διατομής

Πριν τη διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου, καθορίζεται από το πρόγραμμα η κατηγορία της διατομής {§5.3.2 EC-3} και Πίνακας1, ΕΑΚ2000.

 • Εφελκυόμενα μέλη

Τα εφελκυόμενα μέλη ελέγχονται σε εφελκυσμό {§5.4.3 EC-3}.

 • Θλιβόμενα μέλη

Τα θλιβόμενα μέλη ελέγχονται σε αξονική θλίψη {§5.4.4 EC-3} και σε λυγισμό {§5.5.1 EC-3}.

 • Κυρίως καμπτόμενα μέλη (Δοκοί)

Τα μέλη που υπόκεινται σε κάμψη ελέγχονται σε εφελκυσμό {§5.4.3 EC-3}, υπό αξονική θλίψη {§5.4.4 EC-3}, σε λυγισμό {§5.5.1 EC-3}, και σε ροπή κάμψης {§5.4.5 EC-3}, μονοαξονική ή διαξονική, με ταυτόχρονη παρουσία αξονικής δύναμης {§5.4.8 EC-3}. Η ταυτόχρονη παρουσία της τέμνουσας δύναμης λαμβάνεται υπόψιν με την απομείωση της πλαστικής καμπτικής αντίστασης όπως ορίζεται στην {§5.4.7 EC-3}. Στην περίπτωση μίας μη πλευρικά εξασφαλισμένης δοκού γίνεται ο έλεγχος σε πλευρικό λυγισμό δοκών {§5.5.2 EC-3}. Τέλος όπου απαιτείται γίνεται ο έλεγχος σε διατμητικό λυγισμό {§5.6 EC-3}.

 • Κυρίως θλιβόμενα μέλη (Υποστυλώματα)

Τα μέλη που υπόκεινται σε συνδυασμό αξονικής δύναμης και ροπής ελέγχονται σε κάμψη και αξονική δύναμη {§5.4.8 EC-3}, κάμψη και αξονικό εφελκυσμό {§5.5.3 EC-3}, κάμψη και αξονική θλίψη {§5.5.4 EC-3}. Εφαρμόζονται τα κατάλληλα κριτήρια που ισχύουν για τα κυρίως καμπτόμενα μέλη, τα εφελκυόμενα και τα θλιβόμενα μέλη.

 • Ικανοτικός σχεδιασμός μεταλλικών στοιχείων / Αποφυγή σχηματισμού πλαστικών αρθρώσεων σε υποστυλώματα

Τα δομικά μέλη ελέγχονται έτσι ώστε να προηγείται η καμπτική αστοχία της διατμητικής με υπολογισμό σε κάθε πιθανή θέση ψαθυρής αστοχίας, ενώ υπολογίζεται ώστε η αντοχή σε κάμψη των υποστυλωμάτων σε ένα κόμβο να είναι μεγαλύτερη από την αντοχή σε κάμψη των δοκών που συντρέχουν στον ίδιο κόμβο. Για κάθε δράση ή συνδυασμό δράσεων, το Fespa κάνει μια σειρά ελέγχων σε κάθε μέλος από δομικό χάλυβα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο παράρτημα Γ του ΕΑΚ 2000.

elegxos_ikan_1_B
Παράθυρο διαλόγου κατά την επίλυση

 • Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας – Παραμορφώσεις

Ο έλεγχος της οριακής κατάστασης λειτουργικότητας γίνεται για τα κυρίως καμπτόμενα στοιχεία (δοκοί) του φορέα, καθώς και τα στοιχεία εκείνα που φέρουν την επικάλυψη του φορέα (τεγίδες στις στέγες). Ο υπολογισμός του κατακόρυφου βέλους κάμψης, το οποίο μπορεί να βλάψει την εμφάνιση του κτιρίου πρέπει να είναι σύμφωνος με τα όρια τα οποία συμφωνήθηκαν μεταξύ του πελάτη, του μελετητή, και της αρμόδιας αρχής.

Τα όρια αυτά πρέπει να είναι σύμφωνα με αυτά της {§4.2.2(2) EC-3}. Ο έλεγχος γίνεται για όλες τις κατάλληλες φορτίσεις και τους συνδυασμούς αυτών που έχει εισάγει ο χρήστης.

Στα υποστυλώματα το οριζόντιο βέλος κάμψης πρέπει να ικανοποιεί τον λόγο «H/300″ σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3, Μέρος 1.1, § 4.2.2(4)