Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Τί είναι νέο στην τελευταία έκδοση Tekton; – Tekton 16 – 7.1.0.64

Μέσα στα σχέδιά σας ένας ολόκληρος κειμενογράφος!

Στην τελευταία έκδοση Tekton δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής & επεξεργασίας κειμένου πλούσιου σε περιεχόμενο και με ιδιαίτερη μορφοποίηση. Κειμένα και πίνακες παραδοχών / εμβαδών / πληροφοριών / περιγραφών τα οποία είναι απαραίτητα π.χ. σε τοπογραφικά διαγράμματα, διαγράμματα δόμησης, σχέδια για νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων, κλπ εισάγονται με την «Παράγραφο»!

Μέσω της οντότητας «Παράγραφος» μπορείτε να εισάγετε κέιμενο στα σχέδιά σας:

  • Copy – Paste από το Word, Excel, PDF
  • Εισαγωγή αρχείου rtf
  • Πληκτρολόγηση του κειμένου στο περιβάλλον του Tekton

Με την οντότητα «Παράγραφος» εισάγεται ένας πλήρως λειτουργικός κειμενογράφος στο περιβάλλον του σχεδιαστικού προγράμματος Tekton.

Χρησιμοποιείστε την «Παράγραφο» για να μορφοποιήσετε πλήρως τα κείμενά σας, όπως θα κάνατε και με έναν κειμενογράφο τύπου RTF (Extended Font and Paragraph Editing tools).

Oντότητα παράγραφος στο σχεδιαστικό πρόγραμμα Tekton Light
Oντότητα παράγραφος στο σχεδιαστικό πρόγραμμα Tekton Light
Εισαγωγή κειμένου σε διάγραμμα δόμησης. Στο εισαγμένο κείμενο υπάρχει αρίθμηση, χαρακτήρες bold, εσοχές…
Εισαγωγή κειμένου σε διάγραμμα δόμησης. Στο εισαγμένο κείμενο υπάρχει αρίθμηση, χαρακτήρες bold, εσοχές…

Copy – paste κειμένου από αρχείο word.
Copy – paste κειμένου από αρχείο word.
Κάθε χαρακτήρας-τμήμα της Παραγράφου μπορεί να έχει διαφορετικές ιδιότητες εμφάνισης, πχ. τύπο γραμματοσειράς, στυλ, χρώμα, απόσταση μεταξύ χαρακτήρων (διάκενα), οριζόντια διαστολή κλπ.

Η «Παράγραφος» ακόμα δίνει πολλαπλες δυνατότητες στοίχισης του περιεχομένου (αριστερά, στο κέντρο, δεξιά σε σχέση με τα περιθώρια, όπως και αυξομείωση των εσοχών σε σχέση με το περιθώριο), καθως και καθορισμού της αποστασης μεταξύ των γραμμών του περιεχομένου (διάστιχο και διάστημα).

Τέλος με την «Παράγραφο» μπορείτε να δημιουργήσετε λίστες με αρίθμηση ή κουκκίδες.

Copy – Paste πινάκων από αρχείο Excel ή Word.
Copy – Paste πινάκων από αρχείο Excel ή Word.
Copy – paste εισαγωγή πίνακα από το excel.
Copy – paste εισαγωγή πίνακα από το excel.

Τοπογραφικό: νέα εντολή «Εξυπνος πίνακας εμβαδών»

Νέα εντολή «Έξυπνος πίνακας εμβαδών».
Νέα εντολή «Έξυπνος πίνακας εμβαδών».

Η οντότητα «Τοπογραφικό» εμπλουτίζεται με την εντολή «Έξυπνος πίνακας εμβαδών», με την χρήση της οποίας παρουσιάζονται αναλυτικές πληροφορίες για κάθε εισαγμένο τοπογραφικό πολύγωνο (αγροτεμάχιο, γεωτεμάχιο, κτίσμα κλπ)

Το πρόγραμμα δημιουργεί αυτόματα τον έξυπνο πίνακα αντλώντας την αντίστοιχη πληροφορία από τα σημεία των κορυφών που αποτελούν το πολύγωνο (τα οποία έχουν προηγουμένως οριστεί με ορθογώνιες συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87) και τον τοποθετεί σε θέση επιλογής του χρήστη.

Χρήσιμη εντολή μέσω της οποίας αποτυπώνεται στο τοπογραφικο διάγραμμα (N.4030/2011) όλη η πληροφορία που αφορά στο υπό μελέτη τοπογραφικό πολύγωνο: σημεία-κορυφές πολυγώνου, συντεταγμένες κορυφών, πλευρές, περίμετρος, επιμέρους εμβαδά και συνολικό εμβαδόν.

Η εν λόγω πληροφορία μπορεί να μεταφερθεί σε όλα τα απαίτητα επίσημα έγγραφα τα οποία αφορούν στην ταυτότητα του γεωτεμαχίου (κτηματογράφηση, τίτλους ιδιοκτησίας κλπ).

Βελτιώσεις στις λειτουργικότητες της οντότητας «Εικόνα»

Βελτιώσεις στις εντολές «Προσθήκη» και «Προσθήκη υπό γωνία»

Οι εντολές «Προσθήκη» και «Προσθήκη υπό γωνία» βελτιώνονται έτσι ώστε να είναι ευκολότερος ο χειρισμός μεγάλων αρχείων bmp ή jpeg. Το πρόγραμμα αναδομείται έτσι ώστε να αναγνωρίζει αυτόματα το μέγεθος (τόσο σε εκατοστά όσο και σε pixels) και την ανάλυση (dpi) της εικόνας προς εισαγωγή. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω μπορείτε εν συνεχεία να ορίσετε τον επιθυμητό συντελεστή κλιμάκωσης της εικόνας ώστε να την εισάγετε στη σχεδιαστική επιφάνεια σε μέγεθος εύκολα διαχειρίσιμο.

Πρακτικά, με την παραπάνω βελτίωση, μπορείτε να γνωρίζετε το πραγματικό μεγέθος της εικόνας πριν την εισαγωγή της στο σχέδιο και έτσι να αποφεύγετε τη δημιουργία «δυσκίνητων» μεγάλων αρχείων tek.

Παράθυρο διαλόγου – Βελτιώσεις στις εντολές εισαγωγής εικόνας.
Παράθυρο διαλόγου – Βελτιώσεις στις εντολές εισαγωγής εικόνας.

Νέα παράμετρος «Ποιότητα κλιμάκωσης»

Στις παραμέτρους της οντότητας «Εικόνα» προστίθεται η παράμετρος «Ποιότητα κλιμάκωσης» μέσω της οποίας επιλέγεται η ποιότητα εμφάνισης της κάθε εικόνας bmp/jpeg στη σχεδιαστική επιφάνεια. Η παράμετρος παίρνει τις τιμές που υποστηρίζουν τα windows: ενίσχυση μαύρου, ενίσχυση λευκού, σύνθεση χρωμάτων και διατήρηση χρωμάτων.

Η εν λόγω βελτίωση επιτρέπει την καλύτερη εμφάνιση στο περιβάλλον του Tekton παλαιών σκαναρισμένων σχεδίων τα οποία έχουν εισαχθεί ως εικόνες προκειμένου ο χρήστης να σχεδιάσει επ΄αυτών.

Παράθυρο διαλόγου – Βελτιώσεις στις εντολές εισαγωγής εικόνας.
Παράθυρο διαλόγου – Βελτιώσεις στις εντολές εισαγωγής εικόνας.

Νέα εντολή «Θέση της εικόνας στο δίσκο»

Στην εργαλειοθήκη της οντότητας «Εικόνα» προστίθεται η εντολή «Θέση της εικόνας στο δίσκο». Χρησιμοποιώντας την εντολή αυτή μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την πληροφορία που αφορά στη θέση (διαδρομή ή path) όπου βρίσκεται αποθηκευμένη η κάθε εικόνα που είναι ενσωματωμένη στο αρχείο tek της μελέτης σας.

Ιδιαίτερα χρήσιμη εντολή για την ανάκτηση των εισαγμένων σε σχέδιο εικόνων όταν αυτές δεν εμφανίζονται λόγω πχ. της μετάθεσής τους σε φάκελο διαφορετικό του αρχικού κατόπιν της ενσωμάτωσής τους στο αρχείο tek.

Ανάκτηση της διαδρομής της εισαγμένης εικόνας μέσω της εντολής «Θέση της εικόνας στο δίσκο».
Ανάκτηση της διαδρομής της εισαγμένης εικόνας μέσω της εντολής «Θέση της εικόνας στο δίσκο».

Βελτιώσεις στις λειτουργικότητες της οντότητας «Ηλιασμός»

Nέα εμπλουτισμένη λίστα για την παράμετρο «Ηλιασμός > Θέση κτιρίου > Τόπος» με βάση τις υπάρχουσες ελληνικές πόλεις καθώς και μεγάλες πόλεις και μητροπόλεις.

Νέα παράμετρος «Θερινή ώρα» στην καρτέλα «Θέση κτιρίου». Με την αλλαγή της τιμής της παραμέτρου αλλάζει αυτόματα η θέση του ηλίου και κατά συνέπεια του αποτέλεσμα της απεικόνισης μεσω OpenGL και φωτορεαλισμού Raytrace.