Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
 • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
 • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
 • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Ευρωκώδικες και Fespa

Γιατι Ευρωκώδικες;

Το Fespa δίνει στον μελετητή την δυνατότητα να επιλέξει από μία σειρά παλαιών ελληνικών κανονισμών για να κάνει την διαστασιολόγηση του κτιρίου που σχεδιάζει. Ο μελετητής μηχανικός έχει τον τελικό έλεγχο της διαδικασίας επίλυσης και όπλισης του φορέα.

Παράλληλα, η έκδοση Fespa 10 ενσωμάτωσε τους Ευρωκώδικες έτσι ώστε όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι να μπορούν να διεξάγονται, για κάθε κατηγορία πλαστιμότητας, σύμφωνα με:

 • Ευρωκώδικας 0
 • Ευρωκώδικας 2 για το σχεδιασμό φορέων από σκυρόδεμα,
 • Ευρωκώδικας 3 για το σχεδιασμό κατασκευών από χάλυβα,
 • Ευρωκώδικας 7 για το γεωτεχνικό σχεδιασμό και
 • Ευρωκώδικας 8 για τον αντισεισμικό σχεδιασμό των κατασκευών.

Επιλέγοντας το κατάλληλο Εθνικό προσάρτημα ο μελετητής έχει στα χέρια του το καλύτερο εργαλείο για το σχεδιασμό κατασκευών με επαρκή αντοχή στο σεισμό, σε περιοχές μέτριας ή υψηλής σεισμικότητας (Τουρκία, Πορτογαλία, Ισπανία, χώρες της Βόρειας Αφρικής, κτλ).

Ο σχεδιασμός ενός δομήματος με βάση τους Ευρωκώδικες μπορεί να δώσει σαν αποτέλεσμα ένα κτίριο που είναι ασφαλέστερο στους σεισμούς, οικονομικότερο κατά την κατασκευή και λειτουργικότερο στην χρήση απ’ ότι θα πετύχαινε κάποιος σχεδιάζοντας το ίδιο κτίριο με βάση τους ελληνικούς κανονισμούς. Τα πλεονεκτήματα αυτά, τα οποία είναι αποτέλεσμα της πληρότητας και της λεπτομέρειας των διατάξεων, επιτεύχθηκαν με την συλλογική εργασία των κορυφαίων επιστημόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαστασιολόγηση

Η διαστασιολόγηση όλων των δομικών μελών γίνεται σύμφωνα με τους επιλεγμένους κανονισμούς, τις ποιότητες των χρησιμοποιούμενων υλικών και τα αποτελέσματα της επίλυσης.

Κάθε μέλος έχει τις δικές του παραμέτρους, οι οποίες μπορούν να τροποποιηθούν μέσω των διάφορων καρτέλων του παραθύρου των παραμέτρων της αντίστοιχης οντότητας
Κάθε μέλος έχει τις δικές του παραμέτρους, οι οποίες μπορούν να τροποποιηθούν μέσω των διάφορων καρτέλων του παραθύρου των παραμέτρων της αντίστοιχης οντότητας
Μηνύματα λαθών με επεξήγηση βασισμένη στην αντίστοιχη παράγραφο του Κανονισμού. Προτεινόμενοι τρόποι για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος
Μηνύματα λαθών με επεξήγηση βασισμένη στην αντίστοιχη παράγραφο του Κανονισμού. Προτεινόμενοι τρόποι για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος

Η διαδικασία της διαστασιολόγησης ξεκινά αυτόματα μετά το τέλος της επίλυσης. Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος όλων των οντοτήτων (πλάκες, υποστυλώματα, δοκοί, πέδιλα, κτλ) δημιουργείται και εμφανίζεται στην οθόνη μια λίστα σφαλμάτων. Το Fespa βοηθά το μελετητή να εντοπίσει τα μέλη που αστόχησαν κατά την επίλυση και προτείνει τρόπους αντιμετώπισης του συγκεκριμένου σφάλματος. Ένα μήνυμα λάθους ή ειδοποίησης εμφανίζεται στο παράθυρο των αποτελεσμάτων επίλυσης και κάνοντας διπλό click πάνω του το σχετικό μέλος (πλάκα, υποστύλωμα, δοκός ή πέδιλο) «φωτίζεται» στην οθόνη.

Ανακατανομή ροπών των δοκών & Δευτερεύοντα σεισμικά μέλη

Η LH Λογισμική έχει εξοπλίσει το Fespa με τη μέθοδο ανακατανομής ροπών των δοκών, μέσω της οποίας ταπεινώνονται οι αρνητικές ροπές στις στηρίξεις των δοκών επιτυγχάνοντας συνολικά οικονομικότερη και πιο ομοιόμορφη όπλιση.

Mε αυτόν τον τρόπο o μειωμένος πρόσθετος οπλισμός που τοποθετείται στις στηρίξεις συνεισφέρει με θετικό τρόπο:

 • Στην ικανοποίηση των ελέγχων διαμόρφωσης λεπτομερειών τοπικής πλαστιμότητας
 • Στην εφαρμογή του ικανοτικού ελέγχου κόμβων
 • Στην εφαρμογή του ελέγχου διάτμησης κόμβου (ΚΠΥ)

Ο μελετητής έχει τη δυνατότητα να χαρακτηρίσει δοκούς και υποστυλώματα ως δευτερεύοντα σεισμικά μέλη. Με τον τρόπο αυτό τα μέλη αυτά απαλλάσονται από συγκεκριμένες διατάξεις του EN 1998-1.

Διαγράμματα ανακατανομής ροπών δοκού, όπωςεκτυπώνονται στο Τεύχος.
Διαγράμματα ανακατανομής ροπών δοκού, όπωςεκτυπώνονται στο Τεύχος.
Χαρακτηρισμός μιας δοκού ως δευτερεύουσας γυρίζοντας την τιμή της παραμέτρου «Αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας» σε «Δευτερεύον σεισμικό μέλος».
Χαρακτηρισμός μιας δοκού ως δευτερεύουσας γυρίζοντας την τιμή της παραμέτρου «Αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας» σε «Δευτερεύον σεισμικό μέλος».

Πλάστιμα τοιχώματα

Οι έλεγχοι σε καμπτικές ροπές και τέμνουσα δύναμη πραγματοποιούνται σε κάθε στάθμη του τοιχώματος με τις τιμές που προκύπτουν από τις περιβάλλουσες των τοιχωμάτων, οι οποίες συντάσσονται σύμφωνα με τον EC8-1.

Περιβάλλουσα τεμνουσών τοιχώματος όπως τυπώνεται στο Τεύχος μελέτης
Περιβάλλουσα τεμνουσών τοιχώματος όπως τυπώνεται στο Τεύχος μελέτης
Περιβάλλουσα ροπών τοιχώματος όπως τυπώνεται στο Τεύχος μελέτης
Περιβάλλουσα ροπών τοιχώματος όπως τυπώνεται στο Τεύχος μελέτης

Έλεγχοι διαμόρφωσης λεπτομερειών για τοπική πλαστιμότητα

Για την εξασφάλιση επαρκούς πλαστιμότητας των δοκών πρέπει να ικανοποιούνται οι διατάξεις του EN 1998-1 που αφορούν το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό οπλισμού της εφελκυόμενης ζώνης και το απαιτούμενο ποσοστό θλιβόμενου οπλισμού.

Έλεγχοι στην Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας

 • Έλεγχος βέλους. Για τον υπολογισμό του βέλους πλακών υπάρχει η επιλογή της απλοποιημένης και της αναλυτικής μεθόδου.
 • Έλεγχος ρηγμάτωσης. Μπορεί να γίνει είτε απλοποιημένος έλεγχος είτε αναλυτικός, υπολογίζοντας το εύρος ρωγμής.
 • Έλεγχος τάσεων. Επιτυγχάνεται περιορισμός των θλιπτικών και εφελκυστικών τάσεων του σκυροδέματος ή του χάλυβα ακολουθώντας την κάτάλληλη διάταξη οπλισμών.

Αποφυγή αστοχίας σε συνάφεια – Αγκύρωση οπλισμού

Η ελάχιστη επιτρεπόμενη διάσταση υποστυλώματος, για να αποφευχθεί η αστοχία του κόμβου σε συνάφεια, εξαρτάται από τη διάμετρο των διαμήκων ράβδων της δοκού που συντρέχει στον κόμβο δοκού-υποστυλώματος. Το Fespa προτείνει τις ελάχιστες διαστάσεις διατομών υποστυλωμάτων ανάλογα με την κατηγορία πλαστιμότητας στην οποία θα ανήκει η κατασκευή, την ποιότητα σκυροδέματος που θα χρησιμοποιηθεί και τη διάμετρο των διαμήκων ράβδων της δοκού που διέρχονται από τον κόμβο δοκού-υποστυλώματος.