Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Τοπογραφικό Διάγραμμα

Με την οντότητα «Τοπογραφικό» στο αρχιτεκτονικό πρόγραμμα Tekton είναι εφικτή η σχεδίαση τοπογραφικού σχεδίου είτε με τη μέθοδο της εξάρτησης από το τριγωνομετρικό δίκτυο, είτε με σημεία με σχετικές με τη γεωμετρική μέθοδο υπολογισμού από τον τριγωνισμό της επιφάνειας του οικοπέδου. Και στις δύο περιπτώσεις εξάγονται αυτόματα οι ανάλογοι πίνακες με υπολογισμένο τόσο το συνολικό όσο και τα επιμέρους εμβαδά.

Σημαντικό είναι ότι περιγράφοντας με τρίγωνα το οικόπεδο, προκύπτει το τρισδιάστατο μοντέλο του,από το οποίο στη συνέχεια παράγονται οι τομές εδάφους που χρειάζονται για τη μελέτη.

Έτσι επιτυγχάνονται:

  • Επικοινωνία με γεωδαιτικά προγράμματα και αυτόματη εισαγωγή των σημείων στο χώρο.
  • Παραγωγή πινάκων σημείων
  • Παραγωγή πινάκων εμβαδών
  • 3D και τομές εδάφους

topografiko_tekton_b
Τοπογραφικό σχέδιο και πίνακας συντεταγμένων

Ισοϋψείς (add on module)

Για την πληρέστερη σχεδίαση του τοπογραφικού διαγράμματος το Tekton συνεργάζεται αμφίδρομα με τις «Ισοϋψείς» , ένα ανεξάρτητο πρόγραμμα κατασκευής ισοϋψών καμπύλων και 3D αναγλύφου.

Μετά την εισαγωγή σημείων από αρχείο *.csv ή *.txt. οι ισοϋψείς καμπύλες ή/ και το ανάγλυφο του εδάφους κατασκευάζονται αυτόματα. Στη συνέχεια, το παραγόμενο αρχείο εξάγεται ως αρχείο *.tek ώστε να είναι δυνατή περαιτέρω επεξεργασία των καμπύλων με το Tekton.

programma_isoipson_b
Αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ Tekton και Iσοϋψών.

Κτηματολόγιο (add-on module)

Ηλεκτρονική υποβολή διαγραμμάτων στο Ελληνικό κτηματολόγιο & ψηφιακή υπογραφή!

Το module «Κτηματολόγιο» αποτελεί επέκταση των δυνατοτήτων της οντότητας «Τοπογραφικό» . Διατίθενται επιπλέον παράμετροι και εντολές, ώστε να μπορεί ο μελετητής να επεξεργαστεί καλύτερα το τοπογραφικό του διάγραμμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Επιπλέον, στο module «Κτηματολογίου» ενσωματώνεται μια ειδική διαδικασία μετατροπής του αρχείου *tek σε αρχείο *.dxf με την απαιτούμενη διαστρωμάτωση (layers) καθώς και ενσωματωμένη διαδικασία ελέγχων κατά τη διαδικασία μετατροπής ώστε να εξασφαλίζεται η αποδοχή του παραγόμενου αρχείου από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κτηματολογίου.

Διαστρωμάτωση πληροφορίας στο αρχείο (layers)

Έχουν ενσωματωθεί όλοι οι απαραίτητοι μηχανισμοί ώστε να μπορεί ο μηχανικός να μετατρέπει με το πάτημα ενός κουμπιού το διάγραμμά του (τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών εγγραπτέων πράξεων ή διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών διόρθωσης) από αρχείο Fespa-Tekton σε διανυσματικό αρχείο dxf το οποίο στη συνέχεια υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην βάση δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη οργάνωση της πληροφορίας του αρχείου tek στα διανυσματικά αρχεία dxf η οντότητα «Τοπογραφικό» διαθέτει πλέον έτοιμα επίπεδα πληροφορίας (layers) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Μέσω της παραμέτρου «Κατηγορία Κτηματολογίου» αποδίδονται τα ζητούμενα layers στις οντότητες σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ελληνικού Κτηματολογίου

Μετατροπή & φύλαξη στην κατάλληλη μορφή αρχείου – Διαδικασία ελέγχου

Επιπλέον, κατά την μετατροπή του αρχείου tek σε dxf μέσω του νέου εκτεταμένου menu CAD το πρόγραμμά εκτελεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους ώστε το παραγόμενο αρχείο να πληροί τους κανόνες (γενικούς, τοπολογικούς, συστημικούς και πληρότητας της απαιτούμενης πληροφορίας) όπως έχει προδιαγραφεί από το Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Αν οι κανόνες δεν πληρούνται εμφανίζονται βοηθητικά μηνύματα ώστε να διευκολύνουν το χρήστη να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις.

Επέκταση menu CAD με τις επιλογές «Φύλαξη του αρχείου ως ΤΔ» και «Φύλαξη αρχείου ως ΔΓΜ» για να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι.
Επέκταση menu CAD με τις επιλογές «Φύλαξη του αρχείου ως ΤΔ» και «Φύλαξη αρχείου ως ΔΓΜ» για να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Eikona3
Έλεγχος και ειδοποιήσεις κατά την παραγωγή του αρχείου dxf

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράγονται τα παρακάτω 2 αρχεία, τα οποία αποθηκεύονται στην ίδια θέση με το αρχικό αρχείο tek:

  • Διανυσματικό αρχείο dxf με την πληροφορία διαστρωματοποιημένη στα απαιτούμενα layers.
  • Αρχείο εικόνας pdf με το ηλεκτρονικό αποτύπωμα (hashcode) του παρακάνω αρχείου dxf .

button_learn_more