Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
 • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
 • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
 • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Τί είναι νέο στην τελευταία έκδοση Fespa; – Fespa 20 (8.1.0.22)

Δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος – add-on στο FespaR*

O ΔΠΕ είναι ένας γρήγορος τρόπος ταξινόμησης ενός συνόλου κτιρίων ως προς τη σεισμική επικινδυνότητα, έτσι ώστε να αποφασιστεί ποια από αυτά θα προκριθούν σε μία πλήρη μελέτη στατικής επάρκειας με ΚΑΝΕΠΕ.

Στο FespaR ενσωματώνεται πλήρως η διαδικασία υλοποίησης του ΔΠΕ σύμφωνα με το σχέδιο 1 του ΟΑΣΠ μέσω νέας παραμέτρου στην «Επίλυση». Υπολογίζονται όλα τα επιμέρους βήματα έτσι ώστε να εξαχθεί ο τελικός Δείκτης Προτεραιότητας Ελέγχου που αποτελεί δείκτη τρωτότητας του κτιρίου. Έτσι, βαθμονομούνται αυτόματα τα ποσοτικά κριτήρια σεισμικής επιβάρυνσης και υπολογίζονται η σεισμική απαίτηση και αντοχή του κτιρίου σε όρους τεμνουσών βάσης.

Τα αποτελέσματα τυπώνονται στο «Τεύχος > Αποτίμηση μελών > Δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος».

Ο έλεγχος πραγματοποιείται αυτόματα είτε μέσω της μη γραμμικής ανάλυσης Pushover, είτε μέσω της ελαστικής ανάλυσης χρονοϊστορίας.

O ΔΠΕ είναι χρήσιμος για το μελετητή προκειμένου να:

 • αντιμετωπίσει συνολικά την σεισμική επάρκεια όλων των κτιρίων ενός φορέα (Δήμοι, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ιδρύματα, Τράπεζες κτλ)
 • συμμετάσχει στο πρόγραμμα «Α. Τρίτσης»
 • διευκολύνεται στην τιμολόγηση – προμελέτη ιδιωτικών έργων
 • αποκτήσει πρόσθετες πληροφορίες για τη στατική συμπεριφορά του κτιρίου του στον ΚΑΝΕΠΕ.

ΔΠΕ_site_1500X1200
Αποτελέσματα του ΔΠΕ στο Τεύχος μελέτης του FespaR

Αφού γίνει η μόρφωση του υπολογιστικού προσομοιώματος από τον μελετητή και η εκτέλεση των υπολογισμών του ΔΠΕ στο FespaR, μπορούν να συνταχθούν εύκολα και το δελτίο του ΔΠΕ και η σχετική τεχνική έκθεση.

Δελτίο Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού ελέγχου
ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ -1η Έκδοση 2018

*Ο ΔΠΕ αποτελεί νέο add-on module στο FespaR. Δεν είναι μέρος των βελτιώσεων & διορθώσεων της έκδοσης Fespa20. Συνεπώς μπορείτε να το αποκτήσετε σε ειδική τιμή εφόσον έχετε ενεργή συντήρηση.

Νέες δυνατότητες προγράμματος Συνδέσεων – add on στο πρόγραμμα Συνδέσεων* – 17/12/2021

Προσθήκη έδρασης κοίλων ορθογωνικών, τετραγωνικών, κυκλικών διατομών και αγκυρίων

Νέα σύνδεση θεμελίου – αφορά τον έλεγχο της μεταφοράς των αξονικών δυνάμεων, καμπτικών ροπών και διατμητικών δυνάμεων από το υποστύλωμα στη θεμελίωση χωρίς υπέρβαση της αντοχής της [EN 1993-1-8:2005].

 • Παρέχονται οι νέες δυνατότητες κοίλης τετραγωνικής (SHS), ορθογωνικής (RHS) και κυκλικής διατομής (CHS). Οι συνδέσεις μπορούν να παραλάβουν αξονική δύναμη, καμπτικές ροπές και τέμνουσες και στις δύο διευθύνσεις.
 • Δυνατότητα εισαγωγής ενισχυτικών ελασμάτων, λεπίδων και αγκυρίων για την αύξηση αντοχής της σύνδεσης.
 • Οι τύποι αγκυρίων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα είναι:

(α) Ευθύγραμμη ράβδος,
(β) Ράβδος με άγκιστρο,
(γ) Ράβδος με τετραγωνική πλάκα συγκράτησης,
(δ) Ράβδος με κυκλική πλάκα συγκράτησης,
(ε) Έγχυτα χημικά αγκύρια τύπου HIT-RE 500 V3 της εταιρείας HILTI.

 • Οι τύποι αγκυρίων (α)-(δ) τοποθετούνται στο στοιχείο θεμελίωσης πριν την σκυροδέτηση (cast-in-place headed anchors) και ο έλεγχος τους γίνεται βάσει του CEB, Design Guide: Design of Fastenings in Concrete, Μέρος ΙΙΙ (κεφάλαια 14-19).
 • Τα χημικά αγκύρια (ε) τοποθετούνται μετά την σκλήρυνση του σκυροδέματος ( post-installed bonded anchors) και ο έλεγχος τους γίνεται βάσει του Ευρωκώδικα EN 1992-4:2018.
 • Οι έλεγχοι αγκυρίων για εφελκυστικό φορτίο είναι:

(1) Αστοχία χάλυβα αγκυρίων
(2) Εξόλκευση αγκυρίων (στην περίπτωση χημικών αγκυρίων Συνδυασμός αστοχίας σκυροδέματος και εξόλκευσης χημικού αγκυρίου),
(3) Απόσχιση κώνου σκυροδέματος,
(4) Διάρρηξη σκυροδέματος (concrete splitting failure).

 • Οι έλεγχοι αγκυρίων για διατμητικό φορτίο είναι:

(1) Αστοχία χάλυβα αγκυρίων χωρίς μοχλοβραχίονα,
(2) Αστοχία χάλυβα αγκυρίων με μοχλοβραχίονα,
(3) Εκμόχλευση σκυροδέματος (pryout failure),
(4) Απόσχιση πλευρικού κώνου σκυροδέματος λόγω κοντινού άκρου (concrete edge failure).

*Οι νέες συνδέσεις και τα αγκύρια αποτελούν add-on module στο Πρόγραμμα Συνδέσεων. Δεν είναι μέρος των βελτιώσεων και διορθώσεων της έκδοσης. Συνεπώς μπορείτε να το αποκτήσετε σε ειδική τιμή εφόσον έχετε ενεργή συντήρηση.

Πρόγραμμα Μεταλλικών Συνδέσεων

Το πρόγραμμα μεταλλικών συνδέσεων χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των συνδέσεων μελών από δομικό χάλυβα. Υποστηρίζει τον έλεγχο και τη σχεδίαση μεγάλου αριθμού διαφορετικών μεταλλικών συνδέσεων βάσει του EN 1993-1-8. Υπάρχει δυνατότητα απεικόνισης της σύνδεσης στο χώρο, καθώς και η εξαγωγή του σχεδίου σε πολλαπλές όψεις και τομές

button_learn_more

FespaR

Μεταβλητός κόμβος ελέγχου/σύγκλισης

Ο κόμβος σύγκλισης υπολογίζεται αυτόματα σε κάθε βήμα της Pushover και διαφοροποιείται από τον κόμβο ελέγχου ο οποίος παραμένει σταθερός και επιλέγεται από τον χρήστη. Με τη νέα αυτή δυνατότητα αυξάνεται η ευστάθεια της επίλυσης και η ικανότητα σύγκλισης σε περιπτώσεις εμφάνισης πτωτικών κλάδων. Επίσης, ανιχνεύονται και αναδεικνύονται καλύτερα οι μηχανισμοί μαλακού ορόφου και οι στρεπτικές μετακινήσεις σε εύστρεπτα κτίρια. Αποτέλεσμα είναι η μεγαλύτερη οικονομία.

Μετακίνηση του κόμβου σύγκλισης σε κόμβο του μαλακού ορόφου
Μετακίνηση του κόμβου σύγκλισης σε κόμβο του μαλακού ορόφου

ΜΣΕ με σεισμό εποχής

Υπολογίζεται αυτόματα το υποβαθμισμένο ελαστικό φάσμα σύμφωνα με το ΦΕΚ 455/14 που έχει εφαρμογή σε σεισμόπληκτα και αυθαίρετα κτίρια. Σύμφωνα με το νόμο των αυθαιρέτων Ν4495 και το ΦΕΚ 1643/2018, στη Μελέτη Στατικής Επάρκειας των αυθαιρέτων όταν αυτή πραγματοποιείται με ΚΑΝΕΠΕ, επιτρέπεται να λαμβάνεται ως σεισμικό φορτίο το ελάχιστο που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας ή της κατασκευής του φέροντος οργανισμού. Η αναγωγή αυτή του φάσματος σε «σεισμό εποχής» πραγματοποιείται πλέον αυτόματα από το πρόγραμμα.

Fespa_v20_1_seismos_epoxis
Εκτύπωση υπολογισμών αναγωγής του φάσματος σε «σεισμό εποχής» στο Τεύχος

Γραφική εισαγωγή συνδετήρων για έλεγχο επάρκειας υπάρχοντος

Με την οντότητα «Συνδετήρας διατομής» εισάγονται συνδετήρες γραφικά σε υποστυλώματα και τοιχώματα με στόχο την αποτίμηση φέρουσας ικανότητας.

Γραφική απόδοση συνδετήρων σε υποστύλωμα
Γραφική απόδοση συνδετήρων σε υποστύλωμα

Νέος υπολογισμός διατμητικής αντοχής για έλεγχο επάρκειας τοιχωμάτων

Πραγματοποιείται ακριβέστερος υπολογισμός της διατμητικής αντοχής τοιχωμάτων σε ολίσθηση (VRsls) και της διατμητικής αντοχής κοντού τοιχώματος (VRsquat). Τοιχώματα που προηγουμένως παρουσίαζαν ανεπάρκεια με λV>1, πλέον επαρκούν. Ο έλεγχος σε διατμητική ολίσθηση πραγματοποιείται ανεξάρτητα, όταν έχει προηγηθεί καμπτική διαρροή, ενώ ο έλεγχος κοντού τοιχώματος γίνεται όταν ο λόγος διάτμησης αs<1.2.

Μηχανισμοί διατμητικής αστοχίας τοιχωμάτων σε ολίσθηση και διάτμηση κοντού τοιχώματος
Μηχανισμοί διατμητικής αστοχίας τοιχωμάτων σε ολίσθηση και διάτμηση κοντού τοιχώματος

FespaC

Αυτόματος υπολογισμός άκαμπτων απολήξεων

Υπολογίζονται αυτόματα οι άκαμπτες απολήξεις σε πεσσούς και υποστυλώματα/τοιχώματα οπλισμένου σκυροδέματος. Είναι απαραίτητο χαρακτηριστικό για τη μόρφωση του σωστού υπολογιστικού προσομοιώματος και την πραγματοποίηση των ελέγχων επάρκειας στις σωστές διατομές ελέγχου, ώστε να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη οικονομία.

Αυτόματος υπολογισμός χωρικού προσομοιώματος με κατακόρυφες άκαμπτες απολήξεις
Αυτόματος υπολογισμός χωρικού προσομοιώματος με κατακόρυφες άκαμπτες απολήξεις

Ευθυγράμμιση λοιπών κόμβων

Αυτόματη ευθυγράμμιση των λοιπόν κόμβων με τους κεντρικούς κόμβους υποστυλωμάτων τοιχωμάτων. Με αυτό τον τρόπο εξαλείφονται παρασιτικές εκκεντρότητες που οδηγούν στην εμφάνιση πρόσθετων και λανθασμένων ροπών στο προσομοίωμα.

Μετακίνηση του κόμβου σύγκλισης σε κόμβο του μαλακού ορόφου
Μετακίνηση του κόμβου σύγκλισης σε κόμβο του μαλακού ορόφου

Μεμονωμένος ή ενιαίος έλεγχος φέρουσας ικανότητας εδάφους

Δίνεται η δυνατότητα του υπολογισμού της φέρουσας ικανότητας και ολίσθησης εδάφους για κάθε στοιχείο της θεμελίωσης μεμονωμένα ή για όλη τη θεμελίωση ενιαία. Αντιμετωπίζεται με αυτό τον τρόπο σωστά ο έλεγχος Φ.Ι. εδάφους

Παράμετρος στο Fespa
Είδος θεμελίωσης Ενιαίος έλεγχος θεμελίωσης Μεμονωμένα θεμέλια Ενιαίος & μεμονωμένα
Μεμονωμένα πέδιλα
Πέδιλα με συνδετήριες δοκούς
Εσχάρα πεδιλοδοκών
Προσομοίωση γενικής κοιτόστρωσης με εσχάρα πεδιλοδοκών

Απαλλαγή από υποχρέωση ΜΣΕ – Βάρος κτιρίου

Εκτυπώνεται το συνολικό βάρος W των μόνιμων και κινητών φορτίων, καθώς και το άθροισμα τους. Ιδιαίτερα χρήσιμο στον υπολογισμό των εξαιρέσεων από την υποχρέωση εκπόνησης πλήρους Μελέτης Στατικής Επάρκειας σύμφωνα με τα ΦΕΚ 350Β (προσθήκες – αλλαγές χρήσης) και ΦΕΚ 1643/2018 (αυθαίρετα).

Εκτύπωση συνολικού μόνιμου και κινητού φορτίου κτιρίου στο Τέυχος
Εκτύπωση συνολικού μόνιμου και κινητού φορτίου κτιρίου στο Τέυχος

Νέο πρόγραμμα FespaT* – Έλεγχος επάρκειας & ενισχύσεις κτιρίων φέρουσας τοιχοιποιία με EC8-3 & ΚΑΔΕΤ

Το FespaT είναι το πρόγραμμα της LH Λογισμική για τον έλεγχο επάρκειας και την ενίσχυση κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία σύμφωνα με τον EC8-3 και το εθνικό προσάρτημα ΚΑΔΕΤ.

*To FespaT αποτελεί νέο πρόγραμμα. Δεν είναι μέρος των βελτιώσεων & διορθώσεων της έκδοσης Fespa20 συνεπώς δεν μπορείτε να το αποκτήσετε δωρεάν λόγω ενεργούς συντήρησης.
button_learn_more