Εγγεγραμένος χρήστης
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας
Στοιχεία
Νέος χρήστης
Εαν δεν είστε εγγεγραμένος χρήστης,
μπορείτε να εγγραφείτε τώρα.
Με τη δημιουργία λογαριασμού και την συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε τα ενημερωτικά newsletter μας αποκτάτε πρόσβαση:
  • σε εκδόσεις των προγραμμάτων
  • σε βιβλία (manual, παραδείγματα, κλπ)
  • σε tutorialsYour password must be at least 0 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()

Fespa10 – 5.6.0.6

Το module Fespa R εφοδιάζεται με την δυνατότητα προσομοίωσης των τοιχοπληρώσεων

To Fespa RII δίνει στον μελετητή μηχανικό την δυνατότητα να λάβει υπόψιν του την επιρροή των τοιχοπληρώσεων στη μελέτη επάρκειας κτιρίων από ωπλισμένο σκυρόδεμα. Η συσσωρευμένη πειραματική και αναλυτική έρευνα και η εμπειρία από σεισμους έχουν δείξει οτι οι τοιχοπληρώσεις γενικά αποτελούν αντισεισμική εφεδρεία και πηγή σεισμικής υπεραντοχής για το κτίριο. Λαμβάνοντας υπόψιν την επιρροή των τοιχοπληρώσεων κατά την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας ενός κτιρίου, αυξανονται σημαντικά οι πιθανότητες να μην χρειάζεται η ενίσχυση μελών από ωπλισμένο σκυρόδεμα.

Γιατί να συμπεριλάβω τις τοιχοπληρώσεις στο υπολογιστικό μοντέλο;

  • Αύξηση αντοχής και δυσκαμψίας

Όταν λαμβάνονται υπόψιν οι τοιχοπληρώσεις αυξάνονται τόσο η αντοχή όσο και η δυσκαμψία του κτιρίου. Αυτό έχει ως συνέπεια την βελτίωση των λόγων επάρκειας και άρα την απαίτηση λιγότερων ή καθόλου ενισχύσεων σε κτίρια τα οποία χωρίς τις τοιχοπληρώσεις απαιτούσαν ενίσχυση του φέροντος οργανισμού τους.

  • Διεύρυνση των επιλογών ενίσχυσης

Σε περιπτώσεις όπου μία κατασκευή δεν πληροί τα κριτήρια επιτελεστικότητας η ενίσχυση των τοιχοπληρώσεων αντί του φέροντος οργανισμού αποτελεί έναν απλούστερο και οικονομικότερο τρόπο συνολικής αύξησης της αντοχής του κτιρίου.

  • Δυνατότητα εντοπισμού και αναγνώρισης με ρεαλιστικό τρόπο των μηχανισμών αστοχίας

Σε όροφο όπου οι τοιχοπληρώσεις αστοχούν νωρίτερα από αυτές ανώτερων ορόφων ενδέχεται να αναπτυχθεί μηχανισμός ορόφου. Αυτό είναι ενδεχόμενο να συμβεί σε κτίρια όπου δεν υπάρχουν ισχυρά τοιχώματα.

Επιλογή είδους τοιχοπλήρωσης στο Fespa
Επιλογή είδους τοιχοπλήρωσης στο Fespa
Τέσσερα είδη τοιχοπληρώσεων. Διεύρυνση των επιλογών ενίσχυσης με νέα τοιχοπλήρωση, ενισχυμένη τοιχοπλήρωση, τοιχωματοποίηση
Τέσσερα είδη τοιχοπληρώσεων. Διεύρυνση των επιλογών ενίσχυσης με νέα τοιχοπλήρωση, ενισχυμένη τοιχοπλήρωση, τοιχωματοποίηση

Προσομοίωση τοιχοπληρώσεων

Οι τοιχοπληρώσεις προσομοιώνονται με διαγώνιους ράβδους δικτυώματος που δεν συμμετέχουν στην ανάληψη κατακόρυφων φορτίων. Η προσομοίωση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω της θλιβόμενης ράβδου είτε μέσω της θλιβόμενης και εφελκυόμενης με τη μισή δυστένεια η καθεμία.

Δίνεται η δυνατότητα μοντελοποίησης των τοιχοπληρώσεων σαν ζεύγος διαγώνιων μελών ή μόνο με το εκάστοτε θλιβόμενο διαγώνιο μέλος
Δίνεται η δυνατότητα μοντελοποίησης των τοιχοπληρώσεων σαν ζεύγος διαγώνιων μελών ή μόνο με το εκάστοτε θλιβόμενο διαγώνιο μέλος
Προσομοίωση τοιχοπληρώσεων
Προσομοίωση τοιχοπληρώσεων

Απομειώσεις αντοχής και δυστένειας τοιχοπληρώσεων.

  • Απομειώσεις λόγω αστοχίας εκτός επιπέδου (Φ)

Για να ληφθεί υπόψη η πιθανή εκτός επιπέδου αστοχία της τοιχοπλήρωσης η θλιπτική αντοχή της μειώνεται μέσω του συντελεστή Φ. Το Fespa υπολογίζει αυτόματα το πλάτος b και τη λυγηρότητα λ της κάθε διαγώνιας δοκού που προσομοιώνει την τοιχοπλήρωση και η τιμή του συντελεστή Φ σε κάθε περίπτωση υπολογίζεται από την ακριβή σχέση του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Απομειώσεις λόγω ανοιγμάτων
Απομειώσεις λόγω ανοιγμάτων
Απομειώσεις λόγω ανοιγμάτων – υπολογισμός μειωτικού συντελεστή R1
Απομειώσεις λόγω ανοιγμάτων – υπολογισμός μειωτικού συντελεστή R1

  • Απομειώσεις λόγω ανοιγμάτων (R1)

Μέσω του συντελεστή απομείωσης R1 μπορεί να ληφθεί υπόψη η επιρροή των ανοιγμάτων του φατνώματος.

  • Απομειώσεις λόγω βλαβών (R4)

Ο συντελεστής R4 λαμβάνει υπόψη τους μειωτικούς συντελεστές r για βλαμμένες και άοπλες τοιχοπληρώσεις σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτελέσματα

Αποτελέσματα τοιχοπληρώσεων στο 3DV

Πλήρης εποπτεία των αποτελεσμάτων μέσω του 3DV. Δίνεται η δυνατότητα εμφάνισης-απόκρυψης όλων των τύπων τοιχοπληρώσεων στο 3DV. Οι θλιβόμενες ράβδοι προσομοίωσης τοιχοπλήρωσης εμφανίζονται στο 3DV με χρώμα ανάλογο της κατάστασής τους (πράσινο για τη DL, μπλε για την SD και κόκκινο για την NC).

Σήμανση λυγηρών, εφελκυόμενων και θλιβόμενων τοιχοπληρώσεων στο 3DV, με διαφορετικά χρώματα
Σήμανση λυγηρών, εφελκυόμενων και θλιβόμενων τοιχοπληρώσεων στο 3DV, με διαφορετικά χρώματα
Διάγραμμα Δύναμης – Mετακίνησης όπως έχει προκύψει στο 3DV μετά την ενίσχυση τοιχοπληρώσεων
Διάγραμμα Δύναμης – Mετακίνησης όπως έχει προκύψει στο 3DV μετά την ενίσχυση τοιχοπληρώσεων

Αποτελέσματα τοιχοπληρώσεων στο τεύχος αποτελεσμάτων

Αναλυτικές αντοχές και δεδομένα τοιχοπληρώσεων, αλλά και συνοπτικός πίνακας στο τεύχος αποτελεσμάτων. Πίνακες επιμέρους και μέγιστων λόγων επάρκειας τοιχοπληρώσεων στο τεύχος.

Πίνακες αποτελεσμάτων από το τεύχος. Επάνω – γενικά δεδομένα προσομοίωσης τοιχοπλήρωσης. Κάτω – Πίνακας μέγιστων λόγων επάρκειας τοιχοπληρώσεων, για τις στάθμες DL και SD
Πίνακες αποτελεσμάτων από το τεύχος. Επάνω – γενικά δεδομένα προσομοίωσης τοιχοπλήρωσης. Κάτω – Πίνακας μέγιστων λόγων επάρκειας τοιχοπληρώσεων, για τις στάθμες DL και SD
Διάγραμμα αλληλεπίδρασης My – Mz, υποστυλώματων όπως εμφανίζεται στο τεύχος αποτελεσμάτων
Διάγραμμα αλληλεπίδρασης My – Mz, υποστυλώματων όπως εμφανίζεται στο τεύχος αποτελεσμάτων